Mijn DSI

DSI Financial Crime Professional

02/10/2023
Deel deze pagina

In nauwe samenwerking met de branche heeft DSI besloten om een nieuw register te lanceren, specifiek gericht op professionals die zich inzetten voor de preventie van financiële criminaliteit: het DSI Financial Crime Professional register. Dit register stelt uniforme kwaliteitsnormen beschikbaar voor de diverse professionals die actief zijn in de strijd tegen financiële misdrijven.

Toename van functies in financial crime

Financiële ondernemingen zoals banken en beleggingsondernemingen spelen en belangrijke rol in het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme. Dit wordt ook wel omschreven als de poortwachtersfunctie.

Het aantal professionals die zich bezighouden met het tegengaan van financiële criminaliteit is de laatste jaren enorm toegenomen. Deze medewerkers zijn o.a. werkzaam op het gebied van Customer Due Dilegence (CDD), Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML) en sancties.

Uniforme kwaliteitseisen met een onafhankelijk register

Een belangrijke overweging voor de oprichting van een register is dat medewerkers die zich bezighouden met CDD, KYC, AML en sancties aantoonbaar vakbekwaam dienen te zijn. Toezichthouders hebben hier steeds meer aandacht voor. Op dit moment worden er in dit vakgebied verschillende opleidingen aangeboden. Deze opleidingen zijn wisselend qua diepgang en toetsing.

Uit onze gesprekken met de bij DSI aangesloten ondernemingen blijkt dat er behoefte is om uniforme kwaliteitseisen aan deze beroepsgroep te stellen. Deze kwaliteitseisen zouden moeten worden gesteld en bewaakt door een onafhankelijke en deskundige certificerende instantie.

DSI is van mening dat een dergelijk initiatief goed past bij de reeds bestaande DSI-certificeringen voor beleggings- en compliance professionals. Door middel van het nieuwe register wil DSI een basisniveau van vakbekwaamheid en integriteit voor deze beroepsgroep borgen. Naast uniforme opleidingseisen om toe te treden tot het register zal er ook een verplichting zijn om permanente educatie te volgen. Ten slotte zijn ook de gedragsregels van DSI en het tuchtrecht toepassing.

Opleidingseisen

Op dit moment zijn wij bezig om opleidingseisen te formuleren voor het nieuwe register. Wij hebben een aantal opleiders gevraagd om ons input te geven over de bestaande opleidingsprogramma’s en de leerdoelen. Hierbij wordt ook aansluiting gezocht bij internationale standaarden.

De DSI Adviescommissie Compliance Professional is net als de DSI Accreditatiecommissie betrokken bij het bepalen van de uiteindelijke opleidingseisen voor het nieuwe register.

Na publicatie van leerdoelen zullen opleiders van financial crime opleidingen in de gelegenheid worden gesteld om een accreditatieverzoek te doen. Het register zal naar verwachting in Q1 van 2024 van start gaan.

Contactinformatie

Voor vragen over het nieuwe register, kunt je contact opnemen met Mark van der Lecq (Lead Legal DSI) via ons contactformulier.

Tags

#Compliance
#DSI
#Financial Crime
#Financial Crime Professional
#Register