Mijn DSI

DSI Jaaroverzicht 2023

13/06/2024
Deel deze pagina

Het jaar 2023 heeft voor DSI in het teken gestaan van het uitvoeren van de nieuwe strategie. Deze strategie is eind 2022 vastgesteld en bestaat uit drie bouwstenen: operational excellence, verbreding en verdieping van de registers en awareness & thoughtleadership. Vanuit deze drie bouwstenen moet DSI zich ontwikkelen tot een platform van de sector op het gebied van integriteit en vakbekwaamheid.


Download infographic


Operational excellence

In 2023 is verder gewerkt aan operational excellence in de organisatie. In het begin van jaar is Office365 ingevoerd en de herinrichting van het kantoor voltooid. Vervolgens zijn er aan de hand van de uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken diverse verbetermogelijkheden op het gebied van het certificeringsproces en Permanent Vakbekwaam geïdentificeerd en doorgevoerd. Het is mooi om te zien dat uit het klanttevredenheidsonderzoek een stijgende waardering voor de dienstverlening van DSI blijkt. We zien dit als een mooie stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.

Andere initiatieven zijn de introductie van een brochure voor nieuwe deelnemers en de ontwikkeling van een landingspagina voor onze grotere klanten. In de zomer is er een digitaal certificaat geïntroduceerd voor elke gecertificeerde professional. Hiermee kun je je vakbekwaamheid mee aantonen door deze bijvoorbeeld te delen op LinkedIn.

En in de september heeft de eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep gecertificeerden plaatsgevonden. Deze groep professionals geeft ons een kritisch opbouwende blik op de ontwikkeling van de organisatie en deelt ervaringen met onze dienstverlening.

Er is ook gewerkt aan het verder moderniseren van de IT-omgeving van DSI en er zijn voorbereidingen getroffen voor introductie van een nieuw CRM-systeem begin 2024.

Verbreding en verdieping van de registers

Op het gebied van de verbreding en verdieping van de registers lag de focus in de eerste plaats op het vernieuwen van de module integriteit. Deze module is verplicht voor iedereen die zich voor het eerst laat certificeren bij DSI. De inhoud van deze module is in de eerste helft van het jaar samen met de Adviescommissie Integriteit geheel herzien. Vanaf september 2023 wordt deze nieuwe module aangeboden door het Compliance Instituut.

Verder heeft de Accreditatiecommissie een evaluatie van het PV-programma 2022 gehouden en zijn de leerdoelen van het compliance register geactualiseerd. Daarnaast zijn in 2023 de voorbereidingen getroffen voor de introductie van een nieuw register in 2024. Dit betreft een register voor AML-professionals. (Dit register is inmiddels, in juni 2024 gelanceerd.)

Awareness & thoughtleadership

Het positioneren van DSI in het kader van awareness & thoughtleadership is de derde bouwsteen van de strategie. In juni, september en november zijn 3 rondetafelgesprekken georganiseerd over het thema greenwashing. Vanuit verschillende invalshoeken (legal/compliance, marketing/communicatie en investment) is input verzameld over dit onderwerp. De uitkomsten zijn hierna verwerkt in een whitepaper dat begin 2024 is gepubliceerd. In 2023 is bovendien de inzet van LinkedIn geïntensiveerd om doelgericht relevante content te delen met de achterban.


Download infographic


Verandering van de governance en bekostiging

Als sluitstuk van de in 2021 en 2022 doorgevoerde reorganisatie van DSI heeft het bestuur in 2023 besloten om ook de governance en de bekostiging van DSI aan te passen. Vanaf oktober 2023 werkt DSI met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. Met de introductie van dit nieuwe governancemodel is een eenvoudige en slagvaardige bestuursstructuur ingevoerd. De nieuwe structuur is beter overeenstemming met de omvang van de organisatie. Daarnaast hebben de brancheorganisaties, voorheen vertegenwoordigd in het bestuur van DSI, een meer logische positie in het nieuwe model. Zij zijn statutair vastgelegd als belangrijke stakeholders waarmee jaarlijks overlegd wordt, zowel over de lopende activiteiten als over het voorgenomen beleid en budget van een komend jaar.

Vanuit deze plaats een woord van dank aan de bestuursleden voor al hun inzet voor DSI in de afgelopen jaren.

De nieuwe Raad van Toezicht bestaat uit Tanja Nagel (voorzitter), Jaco Aardoom, Theo Andringa, Erik Luttenberg en Daniëlle Melis. Gezamenlijk nemen zij veel ervaring mee uit de sector en vormen zo een belangrijk onderdeel van de nieuwe governance.

In 2023 is bovendien gewerkt aan de invoering van een nieuw bekostigingsmodel dat per 1 januari 2024 is ingevoerd. In het nieuwe model worden de tarieven voor certificering jaarlijks per deelnemer voldaan op basis van het gemiddeld aantal certificeringen over de afgelopen drie jaar. Klanten krijgen in de nieuwe systematiek slechts 1 factuur per jaar en ze hoeven niet meer bij te betalen voor nieuwe certificeringen of wijzigingen gedurende het jaar.

Bekijk het volledige jaaroverzicht en alle hoogtepunten via de Jaarverslag Infographic 2023.

Floris Mreijen
Directeur-bestuurder DSI

Tags

#DSI
#Infographic
#Jaarverslag2023