Uitspraken Commissie van Beroep

Op deze pagina vindt u uitspraken van onze Commissie van Beroep. Beleggers, deelnemende financiële ondernemingen en geregistreerden die het niet eens zijn met de uitspraak van de Tucht- & Geschillencommissie DSI kunnen in bepaalde gevallen in hoger beroep gaan bij de Commissie van Beroep.

De uitspraken zijn gerangschikt naar jaar.

2017

 • Ernstige overtreding van de normen van professionaliteit en deskundigheid

  De Commissie van Beroep heeft geoordeeld dat een financiële professional op ernstige wijze de normen van professionaliteit en deskundigheid heeft overtreden en volgt daarmee deels de eerdere uitspraak van de Tuchtcommissie. Volgens de Commissie van Beroep is niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van oneerlijk marktgedrag, zoals de Tuchtcommissie oordeelde. De Commissie van Beroep handhaaft een boete van €500 maar stelde aanklager DSI als verantwoordelijk voor het betalen van de €500 proceskosten. Daar de Commissie van Beroep de uitspraak van de Tuchtcommissie deels handhaaft zal de naam van de financiële professional met aantekening van de uitspraak worden opgenomen in het openbaar register van DSI voor een periode van 3 jaar, zoals de DSI-reglementen voorschrijven.

2016

 • Boete en berisping wegens oneerlijk marktgedrag

  De Tuchtcommissie legde aan een financiële professional een berisping en een boete van €1500 op wegens oneerlijk marktgedrag. De persoon overtrad de DSI Gedragsregels door op verzoek specifieke Euribor submissions te doen. Volgens de Tuchtcomissie is er sprake geweest van een ernstige overtreding van de normen van integriteit. DSI ging tegen de uitspraak in beroep bij de Commissie van Beroep en verzocht om royement. De Commissie zag geen grond om de persoon een zwaardere sanctie op te leggen.

  Lees verder

2009

 • In strijd handelen met het beginsel van eerlijk marktgedrag

  Een door de Tuchtcommissie gesanctioneerde persoon tekende bij de Commissie van Beroep aan tegen de uitspraak. De persoon had volgens DSI aandelen aangeprezen in een televisieprogramma en daar zelf posities in genomen. De Tuchtcommissie oordeelde het verwijt gegrond. De Commissie van Beroep heeft het beroep verworpen.

2008

 • Integriteit en professionaliteit ten opzichte van werkgever

  DSI ging in beroep tegen een uitspraak van de Tuchtcommissie. De Commissie van Beroep oordeelde dat de belissing door de Tuchtcommissie niet juist was en de klacht met terugwerkende kracht niet in behandeling is genomen.

 • Toewijzing registratieverzoek vermogensbeheerder en financieel adviseur

  DSI tekende bij de Commissie van Beroep protest aan tegen een beslissing van de Geschillencommissie aangaande de registratie van een persoon. De persoon had zich aangemeld voor registratie van zowel Vermogensbeheerder als Financieel adviseur. DSI oordeelde dat dit niet kon omdat persoon niet voldeed aan de vereisten. De Geschillencommissie gaf persoon hierin gelijk, waarop DSI appelleerde. De Commissie van Beroep verklaarde het beroep door DSI gegrond en stelde DSI in het gelijk.

 • Vermenging privé- en zakelijke belangen bij het oprichten van eigen onderneming

  DSI ging in beroep tegen een onderdeel van een uitspraak van de Tuchtcommissie. De Commissie van Beroep verklaarde dit beroep ongegrond en handhaafde de uitspraak van de Tuchtcommissie.

2007

 • Schending vertrouwelijke behandeling gevoelige informatie

  DSI tekende beroep aan tegen een uitspraak van de Tuchtcommissie, die eerder had geoordeeld dat een tuchtzaak tegen een persoon ongegrond was. De Commissie van Beroep oordeelde na een nieuwe weging van de feiten dat de uitspraak van de Tuchtcommissie correct was en handhaafde de uitspraak.

2006

 • Verstrekken van afwijkende koersinformatie

  DSI tekende beroep aan tegen een beslissing van de Tuchtcommissie, die eerder had geoordeeld dat een DSI-geregistreerd persoon de gedragscode van DSI brak. Na weging van de voorgelegde feiten handhaafde de Commissie van Beroep de uitspraak van de Tuchtcommissie.
   

2005

 • Verstrengeling van zakelijke en privébelangen

  Een persoon tekende beroep aan tegen een beslissing van de DSI Commissie Tuchtzaken om persoon vijf jaar lang uit te sluiten van hernieuwde DSI-registratie. De Commissie van Beroep oordeelde na weging van de feiten dat de uitspraak van de Tuchtcommissie gehandhaafd blijft.

 • Excessieve en speculatieve beleggingstransacties (eindbeslissing)

  DSI tekende beroep aan tegen een uitspraak van de Tuchtcommissie. Deze had eerder een klacht van DSI tegen een persoon ingediend omdat DSI van oordeel was dat persoon door het doen van bepaalde privé-transacties de DSI gedragscode had geschonden. De Commissie van Beroep verwierp het beroep en handhaafde de uitspraak van de Tuchtcommissie.

2004

 • Ontslag, beëindiging registratie

  DSI tekende een beroep aan tegen de Geschillencommissie, die had geoordeeld dat DSI ten onrechte de DSI-registratie van een persoon had ingetrokken. Na weging van de feiten onderschreef de Commissie van Beroep de uitspraak van de Geschillencommissie, maar voegde in uitspraak wel toe dat indien zich nieuwe feiten voldoen rondom persoon, zoals een toentertijd nog niet beslecht beroep wegens ontslag bij een rechtbank, DSI kan overwegen de registratie van persoon in te trekken.

 • Misbruik van voorwetenschap, niet-integere handelwijze

  Een persoon tekende beroep aan tegen een uitspraak van de Tuchtcommissie. Die oordeelde eerder dat persoon de DSI gedragscode had geschonden, met als kern misbruik van voorwetenschap en niet-integere handelswijze. De Commissie van Beroep oordeelde dat de uitspraak van de Tuchtcommissie niet geheel juist was en zette de eerder opgelegde schorsing van zes maanden om in een berisping.

2002

 • Fraude in dealingroom

  Een persoon tekende beroep aan tegen een uitspraak van de Geschillencommissie, die had geoordeeld dat DSI terecht de registratie van persoon beëindigde. Persoon meende dat deze beëindiging onterecht was daar diens voormalige werkgever in zijn ogen hem onterecht had beschuldigd van fraude. De Commissie van Beroep handhaafde de uitspraak van de Geschillencommissie.

 • Intraday handel, compliance-regeling

  Een persoon tekende beroep aan tegen een beslissing van de Tuchtcommissie. De Commissie van Beroep oordeelde dat de Tuchtcommissie een onjuiste afweging had gemaakt met als gevolg een ongegronde uitspraak. De uitspraak van de Tuchtcommissie werd vernietigd.

 • Opzegging registratie, integriteit

  DSI tekende beroep aan tegen een uitspraak van de Geschillencommissie. Deze had een beslissing van DSI om de registratie van twee personen te beëindigen ongegrond verklaard. De Commissie van Beroep kwam na weging van de feiten tot de uitspraak dat de beslissing van de Geschillencommissie ongegrond was.

 • Weigering registratie, ontbreken positieve referentie

  Een persoon tekende beroep aan tegen een uitspraak van de Geschillencommissie, die oordeelde dat DSI terecht de DSI-registratie van persoon beëindigd had. Na weging van de feiten oordeelde de Commissie van Beroep dat de uitspraak van de Geschillencommissie juist was.

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.