ESMA institutioneel

Sinds 3 januari van dit jaar zijn de verplichte ESMA-Richtsnoeren van kracht voor professionals die klanten adviseren of informeren over beleggingen. Ook adviseurs en informatieverstrekkers van institutionele partijen dienen te voldoen aan de uit de richtsnoeren voortvloeiende vakbekwaamheidseisen. 

Op deze speciale pagina vindt u informatie over de laatste stand van zaken over de ESMA-criteria, een Frequently Asked Questions-sectie voor werkgevers en werknemers en de centrale rol die DSI in samenwerking met CFA Society VBA speelt in het ESMA-proces.

Waarom is dit voor u belangrijk?

De ESMA-Richtsnoeren zijn op 3 januari 2018 van kracht geworden. Deze gelden ook voor professionals die klantcontact hebben met professionele klanten. Dan gaat het over bijvoorbeeld medewerkers binnen het institutionele domein of binnen wholesale-afdelingen van banken. Wie vanaf die datum niet aan de criteria voldoet, mag niet meer zelfstandig informeren of adviseren over beleggen en kan dan slechts (voorlopig) zijn functie uitoefenen onder supervisie van een persoon die wel voldoet.

Voor meer informatie over de ESMA-verplichtingen verwijzen wij u naar de Veelgestelde Vragen met betrekking tot ESMA-vakbekwaamheid van de AFM, die hier te downloaden is.

DSI ontzorgt

DSI heeft in overleg met de Autoriteit Financiële Markten gewerkt aan het vaststellen van de normen voor de Nederlandse financiële beleggingssector. Hiertoe hebben DSI en de AFM een convenant gesloten.

Als het zelfreguleringsinstituut voor de beleggingssector borgt DSI dat DSI-gecertificeerden voor wie de ESMA-vereisten gelden, en die voldoen aan de door DSI te stellen eisen, daarmee ook voldoen aan de criteria in de ESMA-Richtsnoeren.

Eindtermen
DSI stelde een brede commissie in, bestaande uit experts en ervaringsdeskundigen uit de financiële sector, die eindtermen heeft opgesteld waaraan opleidingen en examens die gevolgd en afgelegd kunnen worden voor certificering moeten voldoen. Deze zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de DSI Accreditatiecommissie. In de eindtermen staat beschreven over welke kennis, vaardigheden en integriteitsaspecten gecertificeerden moeten beschikken om te voldoen aan de eisen als bedoeld in de ESMA-Richtsnoeren.

 U kunt de eindtermen hier downloaden.

Hoe wordt u ESMA compliant?

Het is geen vanzelfsprekendheid dat wie al veel opleidingen gedaan heeft en/of langdurige ervaring heeft in het veld, ook automatisch voldoet aan de door de European Securities & Markets Authority verplichte vakbekwaamheidseisen.  DSI werkt samen met de Vrije Unversiteit en CFA Society VBA aan het creëren van examenmogelijkheden voor medewerkers binnen het institutionele domein die aan de regelgeving moeten voldoen. Later kunnen daar nog andere partijen bij komen.

Omdat de opleidingsvereisten laat bekend werden, zijn de opleidingen en toetsen nog niet gereed. Voor de diverse groepen professionals met klantcontact wordt op dit moment hard gewerkt aan verschillende oplossingen.

CFA- of VBA-gecertificeerd? Aanvullende toets
Professionals die een VBA- of CFA-opleiding hebben gevolgd, hoeven alleen leemtes in hun opleiding aan te vullen. Het gaat daarbij vooral om Nederlandse regelgeving en om toepassing van het Know Your Customer-principe. Deze leemtes zijn definitief vastgesteld en op basis daarvan wordt een gerichte toets gemaakt door de Vrije Universiteit. De VU zorgt voor de mogelijkheid van een goede voorbereiding op de deficiëntietoets. Deze aanvullende toets kwalificeert in het kader van een DSI-certificering. Deelnemers kunnen zich bij DSI registeren, wat geldt als een kandidaat-certificering. De aanvullende toets is, bij een vlot verlopend accreditatieproces, naar verwachting eind juni beschikbaar. 

Geen CFA of VBA maar wel klantcontact met professionale klanten? Brede toets
De Vrije Universiteit ontwikkelde brede vakbekwaamheidsopleidingen en -toetsen die kennis en vaardigheden behelzen voor zowel medewerkers die adviseren als informeren over financiële instrumenten, en die niet in het bezit zijn van een CFA- of VBA-diploma. Deze VU-examens kwalificeren in het kader van een DSI-certificering voor institutioneel vermogensbeheerders en kunnen gebruikt worden om aan te tonen dat voldaan wordt aan de ESMA-criteria. De toetsen voor informeren omvatten minder onderwerpen dan voor adviseren. Deelnemers kunnen zich bij DSI registeren, wat geldt als een kandidaat-certificering.

Om de doorlooptijd te bespoedigen worden de brede toetsen in twee delen opgedeeld. Zij moeten worden geaccrediteerd door de DSI Accreditatiecommissie. Wordt deze procedure vlot doorlopen, dan is het eerste deel naar verwachting beschikbaar per eind juni 2018. Het tweede gedeelte volgt in september 2018.

Opleidingen in mei van start
Voorafgaand aan de toetsen kunnen medewerkers zich inschrijven voor de bijbehorende opleidingen. Deze zijn niet verplicht om de toetsen te kunnen doen. Wel wordt aangeraden de opleidingen te volgen voor een zo goed mogelijke voorbereiding op de toetsen. Inschrijving voor deze opleidingen geschiedt via de VU.

Goede voorbereiding = snel proces
Bent u werkgever in het institutioneel domein, dan is het raadzaam de ontwikkelingen via DSI, zoals via deze website en onze nieuwsbrieven, goed te volgen. Ook raden wij u aan alvast te inventariseren wie van uw medewerkers voor welke toets in aanmerking komt en met hen afspraken te maken over de opleidingstrajecten.

Frequently Asked Questions

 • Waar worden de toetsen afgenomen?

  In zogenaamde toetscentra die door de VU worden opengesteld en een goede spreiding over het land hebben. Naar verwachting kunnen wij hier in de maand mei meer over zeggen. Deze informatie wordt op deze website bekend gemaakt. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om de toets op locatie van werkgever af te nemen onder de hoede van een goedgekeurde surveillant.

 • Wat zijn de kosten van de toetsen?

  Die zijn nog niet bekend, wij hopen deze spoedig te kunnen communiceren.

 • Worden de kosten door de werkgever of de werknemer betaald?

  Dat is een afspraak tussen u en uw werkgever.

 • Krijg ik verlof voor studie en het afnemen van de toets?

  Dat is een afspraak tussen u en uw werkgever.

 • Ben ik met mijn geslaagde MiFID II-toets ook gerechtigd bij werkgevers in andere EU-lidstaten te werken?

  Nee, dan moet u aan de daar geldende regels voldoen.

 • Ben ik verplicht eerst een opleiding te volgen of mag ik meteen de toets te doen?

  Nee, u bent niet verplicht een opleiding te volgen, maar dat is wel aan te raden.

 • Is er nu al literatuur beschikbaar om mij zonder verdere opleiding voor te bereiden?

  Nee, voor zover ons bekend zijn er momenteel voor zelfstudie nog geen gerichte boeken of syllabi beschikbaar. Op dit moment is de online leeromgeving van de VU nog niet gereed.

 • Mijn werkgever verzorgt de opleidingen doorgaans intern, gaat dat nu ook gebeuren?

  Dit is een vraag die u aan uw werkgever moet stellen. De VU is met enkele werkgevers in gesprek over maatwerk opleidingen.

 • CFA/VBA toetsen zijn langdurige opleidingen, waarom moet ik dan alsnog weer tentamen doen?

  Het gaat om aanvullende lesstof met betrekking tot specifieke Nederlandse regelgeving en het Know Your Customer-principe.

 • Wie is verantwoordelijk – AFM, DSI, de VU of CFA Society VBA – voor de uitvoering?

  De AFM is eindverantwoordelijk voor toezicht en handhaving. DSI is door de AFM gevraagd om te borgen dat via haar registers beleggingsprofessionals kunnen voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. In dat kader heeft DSI eindtermen opgesteld, accrediteert DSI examens waarmee aan deze criteria voldaan wordt en borgt dat iemand met een DSI/ESMA-certificering aan de ESMA –vakbekwaamheidseisen voldoet.

  DSI werkt samen met de VU en CFA Society VBA aan het creëren van examenmogelijkheden voor medewerkers binnen het institutionele domein. 

 • Waarom heb ik maar zo beperkt keus voor het volgen van een opleiding?

  Het gaat om een relatief kleine markt, het ontwikkelen van opleidingen is duur. Naar verwachting blijft het aantal opleidingen beperkt.

 • Loopt Nederland voorop of gaan de andere EU-lidstaten ook aan deze MiFID II/ESMA vereisten werken?

  Iedere lidstaat heeft dezelfde rechten en plichten.

 • Gaan de verschillende lidstaten elkaars toetsen erkennen?

  Niet vanzelf. DSI probeert bilaterale afspraken met de ons omringende landen te maken.

 • In welke taal worden de opleiding en de toets aangeboden?

  Zowel in het Nederlands als in het Engels. De toets voor mensen met een volledig VBA en/of CFA diploma is volledig in het Engels.

 • Waarom bent u zo laat, dit had toch al in de loop van 2017 gereed moeten zijn?

  De toetskwalificaties zijn niet eerder bekend geworden.

 • Mijn klanten weten van de hoed en de rand: waarom moet ik toch mee doen aan deze bureaucratische rompslomp?

  Dit is verplichte Europese wetgeving, die in Nederland is geïmplementeerd. Op naleving wordt toegezien door de AFM.

 • Moet ik weer naar school?

  De toetsen worden net als de retailtoetsen in toetscentra afgenomen. De VU biedt haar opleiding online aan. Om compliant te blijven wordt van werknemers verwacht dat zij permanente educatie volgen om hun kennis op peil te houden. CFA Society VBA zal een oplossing aanbieden voor deze permanente educatie, ook voor medewerkers die geen CFA of VBA diploma hebben.

 • Als ik mijn toets heb afgerond, ben ik dan onvoorwaardelijk ESMA-compliant?

  ESMA-proof zijn behelst niet alleen kennis en vaardigheden, maar ook integriteit en eisen ten aanzien van de werkervaring en werkgever-specifieke zaken. Welke dat zijn, kunt u bij uw werkgever navragen.

 • Ik heb met goed gevolg een toets voor de retailmarkt afgelegd, kan ik daar mee ook institutionele klanten van dienst zijn?

  Nee, ieder segment vereist een specifieke toets. Veel van de beleggingskennis die u voor beide markten nodig hebt, is vergelijkbaar. Dat zorgt ervoor dat u waarschijnlijk minder tijd hoeft te besteden aan de voorbereiding op de toets.

 • Worden het moeilijke toetsen en wat is de studiebelasting?

  Voor de brede toets moet zo’n driehonderd pagina’s aan stof tot zich worden genomen en enkele uren video worden bekeken. Dit is veelal in het Engels.

 • Hoe zit het met mensen die nu de VBA-of de CFA-opleiding volgen?

  Medewerkers die hun VBA- of CFA-opleiding nog niet hebben afgerond, dienen ook dit jaar de brede toetsen te doen.