Uitspraken Tuchtcommissie

Op deze pagina vindt u uitspraken van onze Tuchtcommissie. De Tuchtcommissie DSI behandelt tuchtzaken tussen gecertificeerde financieel of compliance professionals enerzijds en DSI anderzijds. De gecertificeerde financieel of compliance professionals zijn onderworpen aan het tuchtreglement van DSI. Een direct belanghebbende kan een klacht indienen bij DSI indien een DSI-gecertificeerd persoon zich niet houdt aan de statuten of reglementen van DSI.

De uitspraken zijn gerangschikt naar jaar.

2020

 • Verwijt van ernstige overtredingen gedragscode: klacht ongegrond

  Een klacht tegen een bij DSI gecertificeerde CEO van een broker is door de DSI Tuchtcommissie ongegrond verklaard. Een melder had de klacht ingediend nadat hij in de periode 2008/2009 geld verloor op de beurs. De melder verweet de broker  meerdere overtredingen van de DSI Gedragscode. Zo zou de broker volgens melder onder andere in zaken bij KiFID, die daar door melder in dezelfde kwestie aanhangig waren gemaakt, valse verklaringen hebben afgelegd. Ook zou de broker volgens melder geweigerd hebben transcripties van bepaalde telefoongesprekken te overleggen.

  De melder verweet de CEO van de broker een ernstige overtreding van de normen van professionaliteit, deskundigheid en integriteit zoals vastgelegd in de DSI Gedragscode.

  De algemeen directeur besloot eerder de klacht van melder af te wijzen omdat in de kwestie sprake is van een meningsverschil tussen melder en de broker, en daarnaast dat de kwestie eerder een zaak is van het civiele recht dan tuchtrecht. Tegen deze afwijzing ging melder bij de voorzitter van de DSI Tuchtcommissie in beroep, die daarop in herziening uitsprak dat de algemeen directeur de zaak alsnog in behandeling moest nemen en voorleggen aan de Tuchtcommissie.

  De algemeen directeur herhaalde voor de commissie het afwijzingsstandpunt. De Tuchtcommissie kon in de behandeling geen enkel aanknopingspunt vinden voor de voorgelegde verwijten en verklaarde de klacht ongegrond.

2019

 • Boete wegens onzorgvuldige omgang met vertrouwelijke informatie - I

  De Tuchtcommissie DSI heeft een bestuurder een boete van €2.500 opgelegd wegens een schending van de Gedragscode. De bestuurder heeft volgens de Tuchtcommissie verwijtbaar gehandeld door vertrouwelijke informatie over de invoering van de Ultimate Forward Rate te gebruiken voor transacties in financiële instrumenten. De Tuchtcommissie is bovendien van mening dat de bestuurder had moeten bevorderen dat zijn ondergeschikten overeenkomstig de Gedragscode handelden. Hierin is de bestuurder volgens de Tuchtcommissie tekortgeschoten.

 • Boete wegens onzorgvuldige omgang met vertrouwelijke informatie - II

  De Tuchtcommissie DSI heeft een bestuurder een boete van €2.000 opgelegd wegens een schending van de Gedragscode. De bestuurder heeft volgens de Tuchtcommissie verwijtbaar gehandeld door vertrouwelijke informatie over de invoering van de Ultimate Forward Rate te gebruiken voor transacties in financiële instrumenten. De Tuchtcommissie is bovendien van mening dat de bestuurder had moeten bevorderen dat zijn ondergeschikte de Gedragscode zou naleven. Hierin is de bestuurder volgens de Tuchtcommissie tekortgeschoten.

 • Boete wegens onzorgvuldige omgang met vertrouwelijke informatie - III

  De Tuchtcommissie DSI heeft een manager een boete van €1.000 opgelegd wegens een schending van de Gedragscode. De manager heeft volgens de Tuchtcommissie verwijtbaar gehandeld door vertrouwelijke informatie over de invoering van de Ultimate Forward Rate te gebruiken voor transacties in financiële instrumenten. Het argument van de manager dat hij een opdracht van hogerhand uitvoerde, gaat volgens de Tuchtcommissie niet op.     

 • Berisping voor beleggingsadviseur wegens overtreding gedragsregels - I

  Een beleggingsadviseur kreeg een berisping opgelegd door de Tuchtcommissie van DSI omdat hij gedragsregels schond. De (inmiddels ontslagen) adviseur heeft zonder toestemming van de cliënt een optietransactie doorgerold.

 • Berisping voor beleggingsadviseur wegens overtreding gedragsregels - II

  Een beleggingsadviseur kreeg een berisping opgelegd door de Tuchtcommissie van DSI omdat hij gedragsregels schond. De (inmiddels ontslagen) adviseur ondernam op eigen initiatief een transactie met geld van een cliënt.

2017

 • Schorsing wegens ernstige schending Gedragscode

  De Tuchtcommissie DSI heeft een vermogensbeheerder een schorsing van 6 maanden opgelegd omdat hij door zijn handelwijze klanten blootstelde aan risico’s die mogelijk voorkomen hadden kunnen worden. Daarmee heeft hij op structurele wijze de deskundigheids- en professionaliteitseisen van DSI geschonden.

 • Boete wegens ernstige schending gedragscode

  Een financiële professional heeft volgens de Tuchtcommissie op ernstige wijze meerdere artikelen in de DSI Gedragscode overtreden en legt daarvoor een boete op van €1250. 

2016

 • Boete wegens afleggen valse verklaring

  De Tuchtcommissie legde aan een financiële professional een boete van €1250 op vanwege het vervalsen van een opleidingsdiploma. De vervalsing kwam aan het licht dankzij het screeningsproces van DSI Pre-employment Screening. Omdat het om een bij een DSI-registratie verplichte screening ging en de persoon zich had onderworpen aan de DSI gedragsregels, achtte DSI dat de persoon aangesproken kon worden op de overtreding van de regels. De Tuchtcommissie deelde de mening van DSI. De persoon gaf de vervalsing toe en de commissie legde een boete op. Lees verder voor het hele procesverloop.

  Lees verder

2015

 • Boete en berisping wegens oneerlijk marktgedrag

  De Tuchtcommissie legde aan een financiële professional een berisping en een boete van €1500 op wegens oneerlijk marktgedrag. De persoon overtrad de DSI Gedragsregels door op verzoek specifieke Euribor submissions te doen. Volgens de Tuchtcomissie is er sprake geweest van een ernstige overtreding van de normen van integriteit. De commissie hield bij de uitspraak rekening met het gegeven dat de gedragingen consequenties hebben gehad voor de arbeidspositie van de persoon en legde daarom een berisping en een boete op. Proceskosten werden niet opgelegd.

  Lees verder

2013

 • Royement wegens ernstig misbruik van vertrouwen klant

  DSI begon een tuchtzaak tegen een persoon van wie vermoed werd dat hij bewust het vertrouwen van een klant schond. Hierdoor zette de persoon het vertrouwen in de effectensector op het spel. De Tuchtcommissie achtte de verwijten bewezen en legde een royement op.

 • Valse verklaring bij aanvraag registratie

  Een persoon probeerde met een valse werkgeversverklaring zijn DSI-certificering te continueren. Hij had gezien de omstandigheden geen recht meer op een registratie. DSI kwam hier achter en begon een tuchtzaak. De Tuchtcommissie achtte de verwijten bewezen en legde de persoon een sanctie op van €1.250.

2012

 • Delen vertrouwlijke informatie over aandelenemissie voorafgaand aan persbericht

  Een persoon verkreeg vertrouwelijke informatie over een aandelenemissie en deelde dit met een klant voordat het officiële persbericht door het aandelen uitgevende bedrijf werd gepubliceerd. De werkgever van de persoon meldde dit aan DSI, dat een tuchtzaak begon. De Tuchtcommissie achtte de verwijten bewezen en legde de persoon een berisping op. De commissie woog mee dat persoon door zijn werkgever al op staande voet was ontslagen.

 • Vermenging van privé-belangen met zakelijke belangen

  Een persoon werd door DSI verweten privé-belangen en de zakelijke belangen van beleggers op ontoelatbare wijze te hebben vermengd en transacties te hebben verricht die in strijd zijn met het beleggingsbeleid. Persoon was hierop ook al aangesproken door de AFM. De Tuchtcommissie achtte de verwijten bewezen en legde een royement op.

2009

 • Strijdigheid met beginsel eerlijk marktgedrag

  Uitspraak van de Tuchtcommissie DSI betreffende meewerken, dan wel leiding gegeven, aan diverse effectentransacties die strijdig zijn met het beginsel van eerlijk marktgedrag en verantwoordelijkheid voor ten minste de schijn van belangenverstrengeling door commercieel belang.

 • In strijd handelen met beginselen van eerlijk marktgedrag

  Een commercieel directeur en aandeelhouder van een financiële instelling ontplooide in het TV-programma 'Business Class' activiteiten die volgens DSI op ernstige wijze strijdig zijn met eerlijk marktgedrag. De Tuchtcommissie was het eens en legde een schorsing van de DSI-registratie op, alsmede publicatie van de naam van verweerder.

2008

 • Verstrekken van afwijkende koersinformatie

  Het verwijt: verstrekken van afwijkende koersinformatie en het meewerken aan een ruilconstructie met fictieve aan- en verkoopprijzen. De aangesproken geregistreerde gaf toe verkeerde beslissingen te hebben genomen. De Tuchtcommissie schorste de DSI-registratie tijdelijk en legde een boete van €1.250 op.
   

2007

 • Vermenging privé- en zakelijke belangen door beleggingsadviseur

  Een bij DSI geregistreerde beleggingsadviseur werd door DSI een ernstige mate van belangenverstrengeling verweten. De Tuchtcommissie achtte de verwijten bewezen en legde een royement op.

 • Verwijt gebrek aan integriteit ten opzichte van werkgever: ongegrond

  DSI verweet een DSI-geregistreerde in strijd met de gedragscode te hebben gehandeld. De Tuchtcommissie vond dat, hoewel de gedragingen van de verweerder 'niet de schoonheidsprijs verdienen', de verwijten van DSI niet gegrond waren.

 • Advisering in ongereguleerd vastgoedfonds

  Een persoon werd door DSI na een klacht verweten doelbewust cliënten te hebben geadviseerd over investeringen in een ongereguleerd vastgoedfonds. Ook zou verweerder hebben gehandeld met gebruikmaking van de effectenrekening van zijn schoonmoeder. De Tuchtcommissie achtte de klachten deels gegrond en legde een boete op van €1000.

 • Vermenging privé- en zakelijke belangen bij het oprichten van eigen onderneming

  DSI verweet een persoon zakelijke en privé-belangen te hebben vermengd bij het oprichten van de eigen onderneming. Zo zou hij cliënten van zijn ex-werkgever hebben meegenomen naar zijn nieuwe onderneming. De Tuchtcommissie oordeelde dat de verwijten ongegrond waren.

 • Schending vertrouwelijke behandeling gevoelige informatie

  DSI verweet een persoon gedragsregels te hebben geschonden met betrekking tot de behandeling van gevoelige informatie. De Tuchtcommissie achtte het verwijt ongegrond.

 • Schending vertrouwelijke behandeling gevoelige informatie

  Een persoon werd door DSI verweten onzorgvuldig gehandeld te hebben met gevoelige informatie. De Tuchtcommissie achtte het verwijt gegrond maar legde geen verdere sanctie op daar al disciplinaire maatregelen waren genomen.

 • Prijsmanipulatie en versluieren van winsten

  DSI verweet een persoon prijzen te hebben gemanipuleerd en winsten versluierd. De Tuchtcommissie achtte de verwijten niet bewezen en verklaarde het verwijt ongegrond.

 • Royement wegens belangenverstrengeling

  Een persoon werd door DSI verweten voor eigen doeleinden gebruik te hebben gemaakt van kapitaal van een cliënt. De Tuchtcommissie achtte de kwestie bewezen en legde royement op.

 • Berisping wegens het verstrekken van onjuiste informatie

  Een persoon verschafte onjuiste informatie bij zijn aanvraag voor een DSI-registratie. De Tuchtcommissie achtte het verwijt bewezen en legde de persoon een berisping op.

2006

 • Weigering mee te werken aan informatievoorziening aan DSI

  Een persoon, tevens directeur van een instelling, werd onder andere verweten informatie te hebben onthouden aan DSI. DSI was een onderzoek begonnen na een eerdere constatering over de persoon door de AFM in de periode dat persoon nog DSI-geregistreerde was. De Tuchtcommissie oordeelde dat persoon had moeten meewerken aan het informatieverzoek, ook al was hij inmiddels ex-geregistreerde, en legde een boete van €2.500 op alsmede een automatische schorsing van 12 maanden in het geval persoon weer een registratie zou aanvragen.

 • Schending vertrouwelijke behandeling gevoelige informatie

  Een persoon werd door DSI verweten kennis te hebben gehad van gevoelige informatie, met hem gedeeld door zijn werkgever, en die informatie te hebben gedeeld met cliënten. De Tuchtcommissie achtte het verwijt ten dele gegrond en legde een berisping op. 

 • (Schijn van) handel met voorwetenschap

  Een persoon werd door DSI verweten te hebben gehandeld met voorwetenschap, dan wel te hebben gehandeld op een wijze die de schijn van voorwetenschap wekte. De Tuchtcommissie achtte de verwijten niet gegrond.

2005

 • Overschrijding van positielimieten

  Een persoon werd door DSI verweten positielimieten bij zijn (inmiddels ex-)werkgever te hebben overschreden. Persoon was door zijn werkgever al op staande voet ontslagen. De Tuchtcommissie achtte de verwijten niet gegrond.

 • Onbevoegd vermogensbeheer, afwijkende provisieberekening

  DSI verweet een persoon dat hij onbevoegd was voor vermogensbeheer en afwijkende provisieberekeningen. Daarmee zou persoon de gedragscode geschonden hebben. De Tuchtcommissie achtte de verwijten niet gegrond.

 • Verstrengeling van zakelijke en privébelangen

  Een persoon werd door DSI verweten persoonlijke en zakelijke belangen te hebben verstrengeld door het aannemen van leningen van cliënten. De Tuchtcommissie achtte het verwijt gegrond en legde een royement op.

2004

 • Ongeautoriseerde transacties

  Een persoon werd door DSI verweten de gedragscode te hebben gebroken door voor zijn werkgever ongeautoriseerde transacties te hebben gedaan. De Tuchtcommissie achtte het verwijt ongegrond.

 • Excessieve en speculatieve beleggingstransacties (eindbeslissing)

  DSI verweet een persoon excessieve en speculatieve beleggingstransacties. De Tuchtcommissie achtte de verwijten niet bewezen en verwierp het verwijt.

 • Onregelmatigheden bij afwikkeling orders

  DSI verweet een persoon onregelmatigheden bij de afwikkeling van orders. De Tuchtcommissie achtte de verwijten gegrond en besloot tot een berisping aangezien de DSI-registratie van persoon hangende het onderzoek al een jaar geschorst was.

2003

 • Ongeautoriseerde debetstand, marginverplichting

  Een persoon werd door DSI verweten te hebben gezorgd voor een ongeautoriseerde debetstand. De Tuchtcommissie achtte het verwijt terecht en legde een berisping op.

 • Misbruik van voorwetenschap, niet-integere handelwijze

  DSI verweet een persoon misbruik van voorwetenschap en een niet-integere handelswijze. De Tuchtcommissie achtte het verwijt ten dele gegrond en legde een berisping van zes maanden op.

 • Integriteit, deskundigheid in het geding

  Een persoon werd door DSI een aantal overtredingen van de DSI gedragscode verweten. De Tuchtcommissie achtte de verwijten deels gegrond en legde een boete op van €500.

2002

 • Misleiding management

  Een persoon werd door DSI verweten het management te hebben misleid. De Tuchtcommissie achtte het verwijt gegrond en legde een schorsing van 3 maanden op.

 • pre-arranged trading

  Een persoon werd door DSI pre-arranged trading verweten. De Tuchtcommissie achtte het verwijt gegrond en legde een berisping op.

 • Niet melden relatiegeschenk

  Een persoon werd door DSI verweten enkele relatiegeschenken van cliënten niet vermeld te hebben bij zijn werkgever; dit is in strijd met de gedragscode. De Tuchtcommissie achtte het verwijt gegrond en legde een berisping op.

 • Winsttoedeling

  Een persoon werd door DSI verweten te hebben gehandeld in een fonds op een manier die in strijd is met de gedragscode. De Tuchtcommissie achtte het verwijt gegrond en legde een berisping op.

2001

 • Oneerlijk marktgedrag

  Een persoon werd door DSI verweten te hebben gehandeld in financiële instrumenten op een manier die strijdig is met de gedragscode. De Tuchtcommissie achtte het verwijt gegrond en gaf aan een royement te zullen hebben opgelegd als de persoon nog DSI-geregistreerd zou zijn geweest.

 • Beleggen in hetzelfde aandeel als cliënt, met financiering door cliënt

  Een persoon werd door DSI verweten te hebben gehandeld in financiële instrumenten op een manier die in strijd is met de gedragscode. De Tuchtcommissie achtte het verwijt ongegrond.

 • Intradag handel, ongeautoriseerde debetstand

  Een persoon werd door DSI verweten te hebben gehandeld in financiële instrumenten op een manier die in strijd is met de gedragscode. De Tuchtcommissie achtte het verwijt ongegrond.

 • Intradag handel

  Een persoon werd door DSI verweten te hebben gehandeld in financiële instrumenten op een manier die in strijd is met de gedragscode. De Tuchtcommissie achtte het verwijt ongegrond.

 • Meenemen van portefeuille-overzichten van cliënten bij wijziging werkgever

  Een persoon werd door DSI verweten pogingen te hebben gedaan cliënten bij zijn vorige werkgever mee te nemen naar zijn nieuwe. De Tuchtcommissie achtte het verwijt gegrond en legde de persoon een berisping op.

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.