DSI Beleggingsanalist

Functieomschrijving

Doel van de functie

De beleggingsanalist stelt prognoses op aangaande marktontwikkelingen en koopwaardigheid van effecten.

Kerntaken

De beleggingsanalist

 • brengt gegevens uit vakliteratuur, media, onderzoeksrapporten en elektronische informatiebronnen in verband met het rendement en risico van effecten;
 • volgt en interpreteert (cijfermatige) informatie inzake bedrijven, sectoren, beurzen, economieën e.d.;
 • beoordeelt economische, politieke en maatschappelijke gegevens en gebeurtenissen zoals overheidsinvloeden, valutaschommelingen, bedrijfseconomische en strategische ontwikkelingen binnen bedrijfstakken etc.;
 • bestudeert binnen- en buitenlandse publicaties op beleggingsgebied;
 • analyseert en interpreteert deze gegevens volgens de in het vakgebied gebruikelijke methodieken;
 • interpreteert prognoses inzake financieel-economische ontwikkelingen in binnen- en buitenland tegen de achtergrond van de historie.;
 • stelt prognoses op over de te verwachten invloed van ontwikkelingen op de (internationale) geld- en kapitaalmarkt en bespreekt deze met zijn leiding;
 • onderhoudt contacten met ondernemingen, institutionele beleggers, banken en brokers voor het afstemmen van opinies; 
 • kan adequaat en snel wettelijk kader en (fiscale) regelgeving toepassen in de gevarieerde en soms uitzonderlijke situaties die zich in de dagelijkse praktijk kunnen voordoen;
 • kan 'zorgplicht' vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Kennisvereisten

De beleggingsanalist

 • kent de waarde van financiële instrumenten plus de factoren die dat uitdrukken en daarop van invloed zijn; 
 • kent de basisprincipes van relevante vormen van analyse en waardering;
 • kent de organisatie en het functioneren van effectenmarkten in relatie tot vraag en consumentengedrag, aanbod en productiefactoren;
 • kent in grote lijnen de macro-economische variabelen die van invloed zijn op de handel in effecten, opties en futures;
 • kent de vormen van ondernemingsfinanciering; 
 • kan ontwikkelingen op internationale en financiële markten beoordelen, mede in relatie tot politiek-maatschappelijke factoren in heden en verleden;
 • kan variabelen wegen, ook met het oog op de actualiteit;
 • kent de risico’s van de diverse beleggingsmogelijkheden voor de lange en korte termijn;
 • kent de methoden en modellen voor het analyseren en interpreteren van financieel-economische gegevens;
 • kent de eisen die aan financiële verslagen worden gesteld;
 • weet welke partijen in de markt zijn;
 • weet welke handelingen bij wet of gedragscode verboden zijn en waarom;
 • is op de hoogte van fiscale regelgeving;
 • kent de handelsregels van beurzen en kan aangeven wanneer gegevens buiten-reglementair zijn.
Registratievereisten
Registratievereisten Certificering:

De Beleggingsanalist die voldoet aan alle onderstaande eisen mag zich Gecertificeerde noemen. Deze certificering is zichtbaar in het openbare register. 

Kandidaat-Certificering:

De Beleggingsanalist die nog niet aan alle eisen voor certificering voldoet maar wel werkzaam is voor een deelnemer, kwalificeert als Kandidaat-Gecertificeerde.  Een Kandidaat-Gecertificeerde is niet zichtbaar in het openbare register. 

Algemene toelatings- en opleidingsvereisten

Algemene toelatingseisen:

 • Werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
 • Doorlopen van registratiescreening, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
 • Onderschrijven en naleven van DSI-gedragscode;
 • Kennis van wet- en regelgeving op peil houden;
 • Na inschrijving in het DSI register: Het op peil houden van de vakbekwaamheid door middel van een Periodiek door DSI verplicht gestelde toets.

Algemene opleidingsvereisten:

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Algemeen met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

 • E-learning Algemeen van het Nederlands Compliance Instituut;
 • Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant retail of institutioneel) van Nyenrode.

Heeft u een CFA level 1- of VBA-diploma, dan geldt voor u een vrijstelling voor het element Workshop. U hoeft dan alleen de E-learning-module te doen.

Opleidings- en ervaringsvereisten

Opleidingsvereisten Beleggingsanalist:
De Beleggingsanalist dient één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:

 • VU-VBA opleiding Investment Management; de blokken Fundamentele Analyse & Waardering en Alternative Investments;
 • CFA level I of ander buitenlands equivalent;

Ervaringsvereisten Beleggingsanalist:

 • De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op full-time basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.