DSI Treasury Adviseur

Functieomschrijving

Doel van de functie

De treasury adviseur werft relaties, peilt hun behoeften en omstandigheden en adviseert hen over het afdekken van de financiële risico’s en neemt daarbij de jegens cliënten te nemen zorgplicht in acht.

Kerntaken

De treasury adviseur

 • stelt zich altijd op de hoogte van de bevoegdheden van diegenen die namens de cliënt zeggen te handelen;
 • adviseert zijn cliënten met betrekking tot het afdekken van hun financiële risico’s: renterisico, valutarisico en commodityrisico;
 • vraagt handelbare prijzen aan de treasuryhandelaar en onderhandelt met de cliënt over de cliëntopslag;
 • treedt bij het afsluiten van transacties in rente-, valuta-instrumenten en ‘commodoties’ naar de cliënt op namens de bank en blijft daarbij steeds binnen de vastgestelde tegenpartijlimiet en binnen zijn productmandaat;
 • bespreekt zijn bevindingen met zijn leidinggevende en doet voorstellen met betrekking tot de commerciële planning; 
 • houdt de ontwikkeling van nieuwe financiële instrumenten bij;
 • volgt en interpreteert (cijfermatige) informatie inzake bedrijven, sectoren, beurzen, economieën e.d.;
 • volgt internationale ontwikkelingen op financieel-economisch, politiek en maatschappelijk gebied en vormt zich een oordeel over de mogelijke effecten hiervan op de koersvorming van valuta’s en rentestanden;
 • bespreekt de visie van de bank omtrent de ontwikkelingen op de valutamarkten, rentemarkten en markten voor commodities met de (potentiële) cliënt;
 • houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen bij de cliënt teneinde steeds een op maat toegesneden advies te kunnen geven;
 • ziet toe op een correcte uitvoering en administratieve afhandeling van de afgesloten transacties;
 • kan adequaat en snel wettelijk kader en (fiscale) regelgeving toepassen in de gevarieerde en soms uitzonderlijke situaties die zich in de dagelijkse praktijk kunnen voordoen;
 • vertaalt 'zorgplicht' naar de dagelijkse praktijk. Stelt daartoe aan het begin van de relatie een cliëntdossier op waarin hij onder andere een overzicht opstelt van de financiële risico’s van de cliënt, een opsomming geeft van de financiële instrumenten waarin de cliënt mag handelen en van het beleid ten aanzien van financiële risico’s van de cliënt en actualiseert dit dossier gedurende de looptijd van de relatie voortdurend. 
 • Handelt altijd in het belang van de cliënt.

Kennisvereisten

De treasury adviseur

 • kent de verantwoordelijkheid van de afdeling Financial Markets binnen de bank en kent zijn verantwoordelijkheid binnen de afdeling Financial Markets;
 • heeft een grondige kennis van de financiële instrumenten waarover hij adviseert en waarin hij transacties afsluit;
 • heeft een generieke kennis van overige financiële instrumenten die op de markt voor rente-instrumenten, op de valutamarkt en op de markten voor commodities worden verhandeld;
 • kent de parameters die van invloed zijn op de waarde van deze financiële instrumenten;
 • kent de basisprincipes van ‘fundamentele analyse’ en ‘technische analyse’;
 • kent de marktorganisatie, de organisatie van de handel en de kanalen waarlangs transacties tot stand komen;
 • kan aangeven welke relevante marktpartijen actief zijn;
 • kent de verschillende typen van kredietrisico;
 • weet met welke tegenpartijen hij transacties mag afsluiten en voor welke omvang;
 • weet hoe transacties worden geadministreerd, gegarandeerd en afgewikkeld;
 • kent in grote lijnen de macro-economische variabelen die van invloed zijn op de prijsvorming van rente- en valuta-instrumenten;
 • kan de invloed op de waarde van de financiële instrumenten beoordelen van ontwikkelingen op internationale financiële markten;
 • weet welke handelingen bij wet of gedragscode verboden zijn en waarom
 • kent de inhoud van de relevante gedragscodes;
 • kent de verantwoordelijkheden van de compliance officer en weet in welke relatie hij staat tot de compliance officer.
Registratievereisten
Registratievereisten Certificering:

De Treasury Adviseur die voldoet aan alle onderstaande eisen mag zich Gecertificeerde noemen. Deze certificering is zichtbaar in het openbare register. 

Kandidaat-Certificering:

De Treasury Adviseur die nog niet aan alle eisen voor certificering voldoet maar wel werkzaam is voor een deelnemer, kwalificeert als Kandidaat-Gecertificeerde.  Een Kandidaat-Gecertificeerde is niet zichtbaar in het openbare register. 

Algemene toelatings- en opleidingsvereisten

Algemene toelatingseisen

 • Werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
 • Doorlopen van registratiescreening, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
 • Onderschrijven en naleven van DSI-gedragscode;
 • Kennis van wet- en regelgeving op peil houden;
 • Na inschrijving in het DSI register: Het op peil houden van de vakbekwaamheid door middel van een Periodiek door DSI verplicht gestelde toets.

Algemene opleidingsvereisten

Voorts dient het DSI-Integriteitsprogramma Algemeen met goed gevolg te zijn afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

 • E-learningAlgemeen van het Nederlands Compliance Instituut;
 • Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant retail of institutioneel) van Nyenrode.

Opleidings- en ervaringsvereisten

Opleidingsvereisten Treasury Adviseur

 • De Treasury Adviseur dient het ACI Dealing Certificaat met goed gevolg te hebben afgelegd.
 • Het AMCT Diploma in Treasury of het MCT Diploma geeft vrijstelling voor het ACI Dealing Certificaat.
   

Ervaringsvereisten

 • De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op full-time basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.