DSI Treasury Handelaar

Functieomschrijving

Kerntaken

De treasury handelaar

 • voert transacties uit in het kader van het liquiditeitsbeheer en het cash management en/of het valutarisicobeheer van de instelling;
 • handelt binnen handels- en tegenpartijlimieten in valuta- en rente-instrumenten of ‘commodities’ voor rekening van de bank en eventueel in opdracht van cliënten;
 • treedt op als market maker en geeft daarbij handelbare prijzen;
 • geeft prijzen door aan treasuryadviseurs;
 • sluit cliëntentransacties tegen;
 • houdt voortdurend de waarde en risico’s van zijn positie bij;
 • benadert (potentiële) tegenpartijen en accepteert hierbij bied- en/of laatkoersen;
 • houdt de ontwikkeling van nieuwe financiële instrumenten bij;
 • volgt en interpreteert (cijfermatige) informatie inzake bedrijven, sectoren, beurzen, economiën e.d.;
 • volgt internationale ontwikkelingen op financieel-economisch, politiek en maatschappelijk gebied en vormt zich een oordeel over de mogelijke effecten hiervan op de koersvorming van valuta’s en rentestanden;
 • wisselt indien nodig informatie uit met tegenpartijen in binnen- en buitenland (banken, effecteninstellingen e.d.) over marktontwikkelingen; 
 • kan adequaat en snel wettelijk kader en regelgeving toepassen in de gevarieerde en soms uitzonderlijke situaties die zich in de dagelijkse praktijk kunnen voordoen;
 • stelt zich in voorkomende gevallen op de hoogte van de betrouwbaarheid van onbekende banken, brokers en andere partijen.

Kennisvereisten

De treasury handelaar

 • kent de verantwoordelijkheid van de afdeling Financial Markets binnen de bank en kent zijn verantwoordelijkheid binnen de afdeling Financial Markets;
 • heeft een grondige kennis van de financiële instrumenten waarin hij handelt;
 • heeft een generieke kennis van overige financiële instrumenten die op de markt voor rente-instrumenten, op de valutamarkt en op de markten voor commodities worden verhandeld;
 • kent de parameters die van invloed zijn op de waarde van deze financiële instrumenten;
 • heeft inzicht in de omvang van de financiële risico’s van zijn positie;
 • kent de basisprincipes van ‘fundamentele analyse’ en ‘technische analyse’;
 • kent de marktorganisatie, de organisatie van de handel en de kanalen waarlangs transacties tot stand komen;
 • kan aangeven welke relevante marktpartijen actief zijn;
 • kent de verschillende typen van kredietrisico;
 • weet met welke tegenpartijen hij transacties mag afsluiten en voor welke omvang;
 • weet hoe transacties worden geadministreerd, gegarandeerd en afgewikkeld;
 • kent in grote lijnen de macro-economische variabelen die van invloed zijn op de prijsvorming van rente- en valuta-instrumenten;
 • kan de invloed op de waarde van de financiële instrumenten beoordelen van ontwikkelingen op internationale financiële markten;
 • weet welke handelingen bij wet of gedragscode verboden zijn en waarom
 • kent de inhoud van de relevante gedragscodes;
 • kent de verantwoordelijkheden van de compliance officer en weet in welke relatie hij staat tot de compliance officer.
Registratievereisten
Kandidaat-Certificering:

De Treasury Handelaar die nog niet aan alle eisen voor certificering voldoet maar wel werkzaam is voor een deelnemer, kwalificeert als Kandidaat-Gecertificeerde.  Een Kandidaat-Gecertificeerde is niet zichtbaar in het openbare register. 

Registratievereisten Certificering:

De Treasury Handelaar die voldoet aan alle onderstaande eisen mag zich Gecertificeerde noemen. Deze certificering is zichtbaar in het openbare register. 

Algemene toelatings- en opleidingsvereisten

Algemene toelatingseisen:

 • Werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
 • Doorlopen van registratiescreening, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
 • Onderschrijven en naleven van DSI-gedragscode;
 • Kennis van wet- en regelgeving op peil houden;
 • Na inschrijving in het DSI register: Het op peil houden van de vakbekwaamheid door middel van een Periodiek door DSI verplicht gestelde toets.

Algemene opleidingsvereisten:

Voorts dient het DSI-Integriteitsprogramma Algemeen met goed gevolg te zijn afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

 • E-learning Algemeen van het Nederlands Compliance Instituut;
 • Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant retail of institutioneel) van Nyenrode.

Opleidings- en ervaringsvereisten

Opleidingsvereisten Treasury Handelaar

 • De Treasury Handelaar dient het ACI Dealing Certificaat en het ACI Diploma met goed gevolg te hebben afgelegd.
 • Het AMCT Diploma in Treasury of het MCT Diploma geeft vrijstelling voor het ACI Dealing Certificaat.

Ervaringsvereisten

 • De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op full-time basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.