Tucht

Een onontbeerlijk onderdeel van zelfregulering in de financiële sector is de naleving van gedragscodes. De geschiedenis wijst helaas uit dat dit niet werkt als het niet afgedwongen kan worden. Daarom is één van de drie pilaren van DSI naast Screening en Certificering het Tuchtrecht.

De stichting DSI faciliteert een tuchtcommissie en een commissie van beroep. Zij kunnen disciplinaire maatregelen nemen indien een medewerker in de financiële sector de Gedragscode overtreedt en zo de financiële sector in een kwaad daglicht zet. De maatregelen variëren van berispingen en boetes tot schorsing of permanente verwijdering uit de DSI-registers.

Wie zich certificeert bij DSI onderwerpt zich aan de Gedragscode en het bijbehorende tuchtreglement.

Ook werkgevers committeren zich aan het tuchtrecht

Bent u een werkgever met DSI-geregistreerde werknemers, dan committeert u zich aan de gedragscode en de meldplicht. Ontdekt u dat één van uw gecertificeerde werknemers DSI’s gedragsregels heeft geschonden, dan dient u dit te melden bij DSI. Oók als u zelf al disciplinaire maatregelen heeft genomen.

De reden is de missie van DSI: een schone, integere financiële sector. Dit functioneert alleen wanneer financiële instellingen elkaar bijstaan door via DSI samen te werken. Om deze reden hebben wij een openbaar register waarin DSI-gecertificeerden worden opgenomen.

Veelgestelde vragen

 • Allereerst: wat is tuchtrecht?

  De definitie van tuchtrecht luidt ‘de rechtsregels betreffen de discipline in een organisatie of beroepsgroep’. DSI heeft in samenwerking met instellingen in de financiële sector gedragsregels opgesteld, vervat in de DSI-gedragscode, waaraan medewerkers die zich bij DSI certificeren zich dienen te houden. Doen zij dit niet, dan worden zij hier door middel van het tuchtrecht van DSI op aangesproken.

 • Hoe gaan werkgevers om met werknemers aan wie een sanctie is opgelegd?

  Voor werkgevers is het uiteraard een zwaarwegende omstandigheid wanneer een medewerker een sanctie opgelegd is door de DSI-tuchtcommissie. Er zijn gevallen bekend van werkgevers die na een sanctie van DSI afscheid nemen van het desbetreffende individu. Het komt ook voor dat de werkgever zelf disciplinaire maatregelen neemt of al genomen heeft, en bij ons ook melding doet omwille van de meldplicht. De DSI Tuchtcommissie kan in een eventueel oordeel dan meewegen dat de werkgever al maatregelen genomen heeft.

 • Hoe verhoudt tuchtrecht zich tot civiel recht (Kifid)?

  Civiel recht gaat om verkrijgen uitspraak in zaken waarin financiële schade is geleden en wie verantwoordelijk is om de schade te voldoen. In deze zaken staat zorgplicht vaak centraal. Tuchtrecht gaat om het toetsen van het gedrag van professionals aan de geldende beroepsnormen.

 • Is de melder van een incident ook partij in een tuchtzaak?

  Nee. DSI kan de melder wel oproepen als getuige in het geval de kwestie behandeld wordt door onze onafhankelijke Tuchtcommissie.

 • Is de tuchtcommissie van DSI onafhankelijk?

  De commissie is volstrekt onafhankelijk.  Zij bestaat voornamelijk uit juristen , compliance-experts en inhoudsdeskundigen. Dit geldt ook voor de commissie van beroep.

 • Maakt DSI tuchtmaatregelen openbaar?

  Ja, een tuchtmaatregel wordt altijd  3 jaar in het openbare register vermeld bij de naam van de gecertificeerde professional.  Daarnaast publiceert DSI alle tuchtuitspraken en opgelegde disciplinaire maatregelen. Deze publicaties zijn geanonimiseerd en bedoeld om de leereffecten terug te brengen naar de praktijk. 

 • Moeten instellingen altijd melding maken van een medewerker die de DSI-gedragscode overtreedt?

  Ja, bij een werkgever die is aangesloten bij DSI (een DSI-deelnemer) is verplicht om een vermoeden van schending van de gedragsregels door bij DSI gecertificeerde medewerkers  te melden.

 • Vallen alle medewerkers in de financiële sector onder het tuchtrecht?

  Nee. Alleen zij die DSI-gecertificeerd zijn.

 • Waarom gedragsregels?

  Eén van de doelstellingen van DSI  is helpen de financiële sector te vrijwaren van incidenten die ontstaan door medewerkers die zich niet aan de regels houden. Hier heeft zowel de consument als de sector zelf baat bij. Daarom moeten mensen in de sector kunnen worden aangesproken op het gedrag. Dat kan door gedragsregels op te stellen en deze vervolgens te handhaven.

 • Waarom tuchtrecht als we de wet hebben?

  Het strafrecht alléén is niet genoeg om gedrag te veranderen en vertrouwen te herstellen. Dat heeft het recente verleden bewezen.  Strafrecht kent nauwkeurig omschreven delictsomschrijvingen en is daarmee zeer strikt gedefinieerd (zwart-wit). Tuchtrecht kent open normen en kijkt vanuit een ander perspectief naar zaken. De toetsingskaders zijn ruimer (zaken als fatsoen, normen en waarden kunnen hierbij betrokken worden). Gedrag van professionals in hun beroepsuitoefening kun je beter toetsen aan de hand van open normen.

 • Wat gebeurt er als iemand sancties krijgt opgelegd?

  Sancties variëren van een berisping tot boetes tot schorsing of permanente uitschrijving uit de DSI-registers. Dit heeft voor de betrokkene potentieel ernstige consequenties, zoals mogelijk ontslag bij de huidige werkgever.  Opgelegde sancties zullen ook op een screeningsrapport van DSI worden vermeld.

 • Wat is het doel van tuchtrecht?

  Het bijdragen aan een schone, integere en veilige financiële sector. DSI is opgericht met dat doel voor ogen. Met screening (controle aan de poort), certificering (onderwijs)  en tucht biedt DSI een gesloten systeem dat  de integriteit en deskundigheid van financieel professionals bevordert.

 • Wat voor gevolgen heeft een sanctie van de DSI Tuchtcommissie voor je DSI-certificering?

  Bij een royement wordt de certificering ingetrokken. Er kan ook een schorsing van de certificering worden  opgelegd. Dat betekent dat de professional in kwestie zich naar buiten toe niet meer DSI-gecertificeerd mag noemen. Te allen tijde wordt van een tuchtmaatregelen melding gemaakt gedurende drie jaar in het openbare DSI-register op dsi.nl.

 • Wat voor personen zitten in de tuchtcommissie en de commissie van beroep?

  De leden van de tuchtcommissie bestaan uit zowel juristen (zoals (voormalige) rechters) als zeer ervaren professionals die zelf actief zijn in de sector. Deze personen zijn goed op de hoogte van wat speelt op het gebied van professionaliteit en integriteit in de sector.

 • Wordt de naam van een melder bekend gemaakt?

  Nee. Deze blijft anoniem, tenzij de melder daar zelf van af wil wijken.

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.