Tucht

Een onontbeerlijk onderdeel van zelfregulering in de financiële sector is de naleving van gedragscodes. De geschiedenis wijst helaas uit dat dit niet werkt als het niet afgedwongen kan worden. Daarom is één van de drie pilaren van DSI naast Screening en Certificering het Tuchtrecht.

De stichting DSI faciliteert een tuchtcommissie en een commissie van beroep. Zij kunnen disciplinaire maatregelen nemen indien een medewerker in de financiële sector de Gedragscode overtreedt en zo de financiële sector in een kwaad daglicht zet. De maatregelen variëren van berispingen en boetes tot schorsing of permanente verwijdering uit de DSI-registers.

Wie zich certificeert bij DSI onderwerpt zich aan de Gedragscode en het bijbehorende tuchtreglement.

Ook werkgevers committeren zich aan het tuchtrecht

Bent u een werkgever met DSI-geregistreerde werknemers, dan committeert u zich aan de gedragscode en de meldplicht. Ontdekt u dat één van uw gecertificeerde werknemers DSI’s gedragsregels heeft geschonden, dan dient u dit te melden bij DSI. Oók als u zelf al disciplinaire maatregelen heeft genomen.

De reden is de missie van DSI: een schone, integere financiële sector. Dit functioneert alleen wanneer financiële instellingen elkaar bijstaan door via DSI samen te werken. Om deze reden hebben wij een openbaar register waarin DSI-gecertificeerden worden opgenomen.

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.