Mijn DSI

Nieuwe governance DSI

04/10/2023
Deel deze pagina

Het bestuur van DSI heeft besloten om, als sluitstuk van alle eerder ingezette veranderingen, de governance van de organisatie aan te passen. Het model met een Algemeen Bestuur wordt vervangen voor een Raad van Toezicht met een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht treedt in het najaar van 2023 in werking.

De ontwikkeling van het bestuursmodel van DSI

Toen DSI in 1999 werd opgericht is gekozen voor een bestuur waarin de brancheorganisaties uit de sector toetraden. Deze branches vertegenwoordigden hun achterban in het bestuur. In de loop van de tijd is er regelmatig gesproken over een andere governance en zijn er meerdere aanpassingen gedaan. In de afgelopen jaren werkte DSI met een breed Algemeen Bestuur met een onafhankelijke voorzitter. Vanuit het Algemeen Bestuur werd een Dagelijks Bestuur gevormd. De directeur was belast met de dagdagelijkse aansturing van de organisatie.

DSI schakelt over naar Raad van Toezicht model

In 2023 heeft het Algemeen Bestuur, na het overwegen van verschillende besturingsvormen, besloten tot de inrichting van een Raad van Toezicht met een directeur-bestuurder. Dit model, inmiddels veelvoorkomend bij kleinere stichtingen en verenigingen, past het beste bij het vernieuwde en verkleinde DSI en maakt de besluitvorming sneller en flexibeler. De betrokken brancheorganisaties krijgen een andere, in de nieuwe statuten verankerde, rol.

De hoofdlijnen van de nieuwe governance zijn als volgt.

  • De Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur (de directeur-bestuurder) en de algemene gang van zaken in de Stichting.
  • De Raad van Toezicht zal bestaan uit ten minste 4 en ten hoogste 5 personen. Deze personen hebben een achtergrond in de financiële sector en affiniteit met het werkterrein van DSI. Voor de inrichting van de Raad van Toezicht wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de corporate governance code.
  • De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de stichting en stelt jaarlijks een activiteitenplan en een budget op. De Raad van Toezicht dient het activiteitenplan en het budget vervolgens goed te keuren. Ook bij een aantal andere belangrijke besluiten van de directeur-bestuurder is de goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist.
  • De betrokkenheid van de brancheorganisaties is verankerd in de statuten. Zo dient de directeur-bestuurder jaarlijks overleg te voeren met de brancheorganisaties over strategische ontwikkelingen. Ook zal de directeur-bestuurder jaarlijks een plenaire bijeenkomst voor de brancheorganisaties organiseren over het jaarplan en begroting. Dit gaat van start in 2024.
  • De statuten kennen ook een mechanisme om de kosten van DSI beheersbaar te houden. Er wordt een financiële commissie ingesteld met als taak om bij een aanzienlijke overschrijding van het jaarlijkse budget of een voorgestelde verhoging van het budget van het volgende jaar de doelmatigheid en noodzaak hiervan te toetsen.
  • De nieuwe Raad van Toezicht zal in het najaar van 2023 van start gaan. DSI zal op korte termijn communiceren over de samenstelling van de raad.

Meer informatie

Heb je vragen over de nieuwe governance van DSI, neem dan contact op met Floris Mreijen (directeur DSI) via het contactformulier of telefonisch via 020 – 620 12 74.

Tags

#bestuur
#DSI
#RaadvanToezicht
#Wijziging