ESMA-richtsnoeren, DSI en U

Per 3 januari 2018 moet iedereen die klanten informeert of adviseert over beleggen, voldoen aan de vakbekwaamheidseisen uit de geldende ESMA-richtsnoeren, opgesteld door de European Securities & Markets Authority. De ESMA-richtsnoeren zijn onderdeel van MIFiD-II. Op deze speciale pagina vindt u informatie over de laatste stand van zaken, over de ESMA-criteria en de centrale rol die DSI in dit proces speelt.

Wie op 3 januari 2018 niet aan de ESMA-criteria voldoet, mag niet meer zelfstandig informeren of adviseren over beleggen en kan dan slechts (voorlopig) zijn functie uitoefenen onder supervisie van een persoon die wel aan de criteria voldoet.

De werkgever is verantwoordelijk voor de naleving van de richtsnoeren en dient te kunnen aantonen dat de betreffende medewerkers minimaal aan de vakbekwaamheidsnormen uit de ESMA-richtsnoeren voldoen.

DSI ontzorgt
DSI werkt in overleg met de Autoriteit Financiële Markten hard aan het vaststellen van de normen voor de Nederlandse financiële beleggingssector. 

DSI zal als het zelfreguleringsinstituut voor de beleggingssector borgen dat DSI-gecertificeerden voor wie vanaf 2018 de ESMA-vereisten gelden en die voldoen aan de door DSI te stellen eisen, daarmee ook voldoen aan de criteria in de ESMA-richtsnoeren.

Convenant met de AFM
DSI en de AFM tekenden een samenwerkingsconvenant waarin de AFM uitspreekt de DSI-certificering in het kader van de ESMA-Richtsnoeren te ondersteunen. Wie als beleggingsadviseur of financieel adviseur adviseert of informeert over beleggingsinstrumenten en per 2018 DSI-gecertificeerd is, voldoet bijna volledig aan de ESMA-criteria op de gebieden kennis, vaardigheden en integriteit. Andere zaken waar de ESMA-Richtsnoeren op zien, zoals kennis van interne procedures van de werkgever, vallen niet binnen de scope van DSI-certificering.

Lees hier de berichtgeving van de AFM over het convenant.

Eindtermen
DSI werkt hard aan het bepalen en vaststellen van de eindtermen. Inmiddels zijn de definitieve eindtermen voor het onderdeel 'Kennis' (Retail) voor DSI-adviseurs Beleggen Standaard en Maatwerk, en DSI Informatieverstrekkers gereed. U kunt ze hier downloaden.

DSI heeft een brede commissie ingesteld, bestaande uit experts en ervaringsdeskundigen uit de financiële sector, die eindtermen opstelt waaraan opleidingen en examens die gevolgd en afgelegd kunnen worden voor certificering moeten voldoen. Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de DSI Accreditatiecommissie. In de eindtermen zal beschreven staan over welke kennis, vaardigheden en integriteitsaspecten gecertificeerden moeten beschikken om te voldoen aan de eisen als bedoeld in de ESMA-Richtsnoeren.

Accreditatie
U kunt eigen opleidings- en examentrajecten ook laten accrediteren door DSI op basis van onze eindtermen. Voor meer informatie over het accreditatieproces, alsmede de kosten, klik hier.

Het convenant van DSI en de AFM kunt u hier lezen (.pdf-bestand).

De ESMA-richtsnoeren kunt u hier downloaden vanaf de website van de AFM (.pdf).

Deze pagina wordt aangevuld zodra nieuwe informatie beschikbaar komt.

Veelgestelde vragen

 • Wie heeft deze richtsnoeren bedacht?

  De European Securities & Markets Authority (ESMA) in Parijs.

 • Val ik ook onder de ESMA-richtsnoeren?

  U valt daaronder als u informeert of adviseert over beleggen en daarbij klantcontact heeft. Weet u het niet zeker, informeer dan bij uw werkgever.

 • Wat zijn de criteria waar ik aan moet voldoen volgens de ESMA?

  Uit de ESMA-Richtsnoeren, punt 17 en 18:
  V.II Criteria voor kennis en bekwaamheid van personeel dat informatie geeft over beleggingsproducten, beleggingsdiensten of nevendiensten

  17. Ondernemingen zorgen ervoor dat personeel dat informatie geeft over via de onderneming verkrijgbare beleggingsproducten, beleggingsdiensten of nevendiensten, over de nodige kennis en bekwaamheid beschikt om:

  a. de belangrijkste kenmerken, risico’s en aspecten te begrijpen van de beleggingsproducten die via de onderneming verkrijgbaar zijn, met inbegrip van de eventuele algemene fiscale gevolgen en de kosten die door de cliënt in verband met transacties moeten worden gemaakt. Bijzondere zorgvuldigheid moet worden betracht wanneer informatie wordt gegeven over producten met een hoger complexiteitsniveau;

  b. het totaalbedrag van de kosten en lasten te begrijpen die door de cliënt moeten worden gemaakt in verband met transacties in een beleggingsproduct, of beleggingsdiensten of nevendiensten;

  c. de kenmerken en omvang van beleggingsdiensten of nevendiensten te begrijpen;  

  d. te begrijpen hoe financiële markten werken en hoe deze de waarde en de prijsstelling van beleggingsproducten waarover zij cliënten informatie geven, beïnvloeden;

  e. de gevolgen te begrijpen van economische cijfers en van nationale/regionale/mondiale gebeurtenissen voor markten en voor de waarde van beleggingsproducten waarover zij informatie verstrekken;

  f. het verschil tussen eerder behaalde resultaten en scenario’s voor toekomstige resultaten, evenals de beperkingen van prognoses te begrijpen;

  g. kwesties op het gebied van marktmisbruik en de bestrijding van witwassen te begrijpen;

  h. gegevens te beoordelen die relevant zijn voor de beleggingsproducten waarover zij cliënten informatie verstrekken, zoals documenten met essentiële beleggersinformatie, prospectussen, financiële overzichten of financiële gegevens;

  i. begrip te hebben van specifieke marktstructuren voor de beleggingsproducten waarover zij cliënten informatie verstrekken, en indien van toepassing hun handelsplatformen of het bestaan van eventuele secundaire markten;

  j. te beschikken over basiskennis van de waarderingsmethoden voor het type beleggingsproducten waarover informatie wordt verstrekt.

  V.III Criteria voor kennis en bekwaamheid van personeel dat beleggingsadvies verstrekt

  18. Ondernemingen zorgen ervoor dat personeel dat beleggingsadvies verstrekt, over de nodige kennis en bekwaamheid beschikt om:

  a. de belangrijkste kenmerken, risico’s aspecten te begrijpen van de beleggingsproducten die worden aangeboden of aanbevolen, met inbegrip van de eventuele algemene fiscale gevolgen en de kosten die door de cliënt in verband met transacties moeten worden gemaakt. Bijzondere zorgvuldigheid moet worden betracht wanneer advies wordt verstrekt over producten met een hoger complexiteitsniveau;

  b. het totaalbedrag van de kosten en lasten te begrijpen die door de cliënt moeten worden gemaakt in verband met het type beleggingsproduct dat wordt aangeboden of aanbevolen, alsmede de kosten in verband met de verstrekking van het advies en eventuele overige daarmee verband houdende diensten die worden verleend;

  c. te voldoen aan de verplichtingen die aan ondernemingen worden opgelegd met betrekking tot de geschiktheidseisen, met inbegrip van de verplichtingen die zijn vastgelegd in de Richtsnoeren met betrekking tot bepaalde aspecten van de MiFID-geschiktheidseisen ;

  d. te begrijpen waarom het type beleggingsproduct dat door de onderneming wordt verstrekt, mogelijk niet geschikt is voor de cliënt, op basis van een beoordeling van de door de cliënt verstrekte relevante informatie en in het licht van wijzigingen die zich mogelijk hebben voorgedaan sinds de relevante informatie werd verzameld;

  e. te begrijpen hoe financiële markten werken en hoe deze de waarde en de prijsstelling van beleggingsproducten die aan cliënten worden aangeboden of aanbevolen, beïnvloeden;

  f. de gevolgen te begrijpen van economische cijfers en van nationale/regionale/mondiale gebeurtenissen voor markten en voor de waarde van beleggingsproducten die aan cliënten worden aangeboden of aanbevolen;

  g. het verschil tussen eerder behaalde resultaten en scenario’s voor toekomstige resultaten, alsook de beperkingen van prognoses te begrijpen;

  h. kwesties op het gebied van marktmisbruik en de bestrijding van witwassen te begrijpen;

  i. gegevens te beoordelen die relevant zijn voor het type beleggingsproducten dat aan cliënten wordt aangeboden of aanbevolen, zoals documenten met essentiële beleggersinformatie, prospectussen, financiële overzichten of financiële gegevens;

  j. begrip te hebben van specifieke marktstructuren voor het type beleggingsproducten dat aan cliënten wordt aangeboden of aanbevolen, en indien van toepassing hun handelsplatformen of het bestaan van eventuele secundaire markten;

  k. een basiskennis van de waarderingsmethoden te hebben voor het type beleggingsproducten dat aan cliënten wordt aangeboden of aanbevolen;

  l. de grondbeginselen van vermogensbeheer te begrijpen, met inbegrip van de gevolgen van spreiding ten aanzien van afzonderlijke beleggingsalternatieven.

 • Wat is de rol van de Autoriteit Financiële Markten?

  De ESMA heeft toezicht op zowel de precieze invulling van de richtsnoeren als toezicht op de naleving ervan belegd bij de nationale toezichthouder, in Nederland is dit de AFM.

 • Wat is de rol van DSI?

  DSI heeft het op zich genomen om in overleg met de sector en de AFM de ESMA-normen in te vullen en zo de sector te ontzorgen bij de implementatie van de richtsnoeren. Hiertoe neemt DSI het hele eigen registerbouwwerk op de schop, waarbij dit waar mogelijk in lijn met de ESMA-criteria wordt gebracht.

 • Waarom speelt DSI een rol?

  DSI is sinds 1999 het zelfreguleringsinstituut van de financiële sector. Vele professionals in de beleggingssector zijn bij DSI gecertificeerd en voldoen daarom al aan hoge eisen op de gebieden kennis, vakbekwaamheid en integriteit. Volgens de AFM heeft DSI een dekking van om en nabij de 90 procent van alle professionals in de sector.