Institutioneel

Sinds 3 januari van 2018 zijn de verplichte ESMA-Richtsnoeren van kracht voor professionals die klanten adviseren of informeren over beleggingen. Ook adviseurs en informatieverstrekkers van institutionele partijen dienen te voldoen aan de uit de richtsnoeren voortvloeiende vakbekwaamheidseisen.

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste stand van zaken over de ESMA-criteria, een Frequently Asked Questions-sectie voor werkgevers en werknemers en de centrale rol die DSI in samenwerking met CFA Society VBA Netherlands speelt in het ESMA-proces.

Waarom is dit voor u belangrijk?

De ESMA-Richtsnoeren zijn op 3 januari 2018 van kracht geworden. Deze gelden ook voor professionals die klantcontact hebben met professionele klanten. Dan gaat het over bijvoorbeeld medewerkers binnen het institutionele domein of binnen wholesale-afdelingen van banken. Wie vanaf die datum niet aan de criteria voldoet, mag niet meer zelfstandig informeren of adviseren over beleggen en kan dan slechts (voorlopig) zijn functie uitoefenen onder supervisie van een persoon die wel voldoet.

Voor meer informatie over de ESMA-verplichtingen verwijzen wij u naar de Veelgestelde Vragen met betrekking tot ESMA-vakbekwaamheid van de AFM, die hier te downloaden is.

Wie moet nu precies voldoen aan de ESMA-criteria? Een praktische handreiking
DSI wordt regelmatig benaderd met de vraag wie nu eigenlijk onder de ESMA-richtsnoeren vallen en of zij kwalificeren als adviseur of informatieverstrekker. Het is de verantwoordelijkheid voor werkgevers om deze (organisatie-specifieke) beslissingen te nemen.

Om u daarbij te helpen vroegen wij Hart Advocaten, gespecialiseerd in Europese regelgeving en financieel recht, om meer inzicht te geven in de ESMA-vereisten. Hart Advocaten stelde een memo op met praktische tekst en uitleg over de vakbekwaamheidseisen die door ESMA gesteld worden aan beleggingsondernemingen. U leest het memo hier (.pdf).

DSI ontzorgt

DSI heeft in overleg met de Autoriteit Financiële Markten gewerkt aan het vaststellen van de normen voor de Nederlandse financiële beleggingssector. Hiertoe hebben DSI en de AFM een convenant gesloten.

Als het zelfreguleringsinstituut voor de beleggingssector borgt DSI dat DSI-gecertificeerden voor wie de ESMA-vereisten gelden, en die voldoen aan de door DSI te stellen eisen, daarmee ook voldoen aan de criteria in de ESMA-Richtsnoeren.

Eindtermen
DSI stelde een brede commissie in, bestaande uit experts en ervaringsdeskundigen uit de financiële sector, die eindtermen heeft opgesteld waaraan opleidingen en examens die gevolgd en afgelegd kunnen worden voor certificering moeten voldoen. Deze zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de DSI Accreditatiecommissie. In de eindtermen staat beschreven over welke kennis, vaardigheden en integriteitsaspecten gecertificeerden moeten beschikken om te voldoen aan de eisen als bedoeld in de ESMA-Richtsnoeren.

U kunt de eindtermen hier downloaden.

DSI accrediteert en wijst u de weg. De onafhankelijke opleidings- en exameninstituten waarmee DSI samenwerkt zijn verantwoordelijk voor de inschrijvingsprocessen, de logistiek en de administratieve processen waar het opleidingen en examens betreft. Voor vragen over deze aspecten, en onverhoopt problemen, verwijzen wij u naar de aanbiedende opleidings- en exameninstituten.

Hoe wordt u ESMA compliant?

Het is geen vanzelfsprekendheid dat wie al veel opleidingen gevolgd heeft en/of langdurige ervaring heeft in het veld, ook automatisch voldoet aan de door de European Securities & Markets Authority verplichte vakbekwaamheidseisen.  DSI werkt samen met de Vrije Universiteit (VU) en CFA Society VBA Netherlands aan het creëren van examenmogelijkheden voor medewerkers binnen het institutionele domein die aan de regelgeving moeten voldoen. Later kunnen daar nog andere partijen bij komen.

Omdat de opleidingsvereisten laat bekend werden duurde het even voor de opleidingen en toetsen klaar waren. De Vrije Universiteit heeft nu opleidingen en toetsen ontwikkeld. Inschrijven voor alle toetsen is mogelijk vanaf 11 juli 2018 op www.mifidschool.nl, een website speciaal hiervoor opgezet door de VU.

Allereerst: controleer de status op MijnDSI.nl
Bij DSI geregistreerde professionals kunnen in hun persoonlijke dossier op MijnDSI zien aan welke eisen zij nog dienen te voldoen opdat werkgevers bij de AFM de ESMA-vakbekwaamheid kunnen aantonen. Zo kan ook worden bepaald welke toetsen nog afgelegd moeten worden (Kennis, Vaardigheden en/of Integriteit).

Wij hebben onderstaande informatie in een overzichtelijk grafisch weergegeven spoorboekje verwerkt. Klik op de thumbnail hieronder voor groot (opent in nieuw venster / tab).


Kennis- en Vaardigheden diploma’s ontbreken?
Als zowel een Kennis- als Vaardighedendiploma nog ontbreken, dan zijn er twee opties:

CFA Level 3- of VBA-diplomahouder (RBA)? Deficiëntietoets
Medewerkers met een CFA Level 3- of VBA-diploma (RBA) volgen een deficiëntietoets ontwikkeld door de VU. Dit omdat zij een groot deel van de examenstof al in hun opleidingen hebben gekregen. Het gaat in de deficiëntietoets en in het opleidingsmateriaal vooral om Nederlandse regelgeving en het Know your customer-principe. Deze toets met goed gevolg afleggen is noodzakelijk om voor de AFM aantoonbaar ESMA-vakbekwaam te zijn. Werkgevers kunnen zich direct via deze website van de VU. De examens voor de deficiëntietoets zijn beschikbaar voor inschrijving.

Alle overige gecertificeerden: brede toets
Wie in het bezit is van een ander CFA-diploma (bijvoorbeeld level 1 of 2), of geen VBA-diploma heeft, kan de brede toets volgen die ontwikkeld is door de VU. Deze kent een variant voor Adviseurs en een variant voor Informatieverstrekkers. Beide programma’s behelzen de onderdelen Kennis en Vaardigheden en een bijbehorend gecombineerd examen. Inschrijving voor de examens kan via deze website van de VU. 

Ontbreekt alleen nog het Vaardigheden-diploma?
Voor wie in MijnDSI.nl ziet dat alleen nog het onderdeel Vaardigheden behaald moet worden: helaas is er tot op heden nog geen separate Vaardighedentoets voor het institutionele domein ter accreditatie aangeboden bij ons. DSI is afhankelijk van toetsen die door onafhankelijke opleidings- en –exameninstituten worden ontwikkeld. Zodra een partij een separate Vaardighedentoets institutioneel bij ons aanbiedt, informeren wij u.

Tot die tijd accepteren wij in het kader van uw DSI-certificering ook een diploma voor de Vaardighedentoets die voor het retail-domein ontwikkeld is. Deze wordt aangeboden door NIBE-SVV. De vaardigheden die hierin worden getoetst zijn ook relevant voor het institutionele domein. Wij wijzen er wel op dat de casuïstiek van deze toets is toegespitst op particulier klantcontact. Klik hier voor inschrijving.

Integriteit diploma ontbreekt?
Indien u het integriteitprogramma nog dient te doorlopen: er is een specifiek DSI-integriteitsprogramma voor institutionele professionals dat wordt aangeboden door het Nederlands Compliance Instituut (NCI). Deze bestaat uit een e-learning module en een Nyenrode workshop. VBA (RBA)-diplomahouders en CFA-gediplomeerden (vanaf Level 1) hebben vrijstelling voor de workshop. Klik hier voor inschrijving voor de e-learning module.

Werkgever? Goede voorbereiding = snel proces
Bent u werkgever in het institutioneel domein, dan is het raadzaam de ontwikkelingen via DSI, zoals via deze website en onze nieuwsbrieven, goed te volgen. Ook raden wij u aan te inventariseren wie van uw medewerkers voor welke toets in aanmerking komen en met hen afspraken te maken over de opleidingstrajecten.

Alle informatie nog even kort op een rijtje:

 • Examens voor deficiëntietoets, brede toets Adviseren en brede toets Informeren beschikbaar bij de Vrije Universiteit
 • Deelnemers aan de examens dienen zichzelf in te schrijven op http://www.mifidschool van de VU
 • Deficiëntietoets beschikbaar voor diplomahouders CFA Society VBA Netherlands
 • VU-examens ESMA-vakbekwaamheid zijn tot op heden de enige, bij DSI geaccrediteerde examens
 • Examen en deficiëntietoetsen voor Adviseren Treasury en Informeren Treasury (beiden ESMA) beschikbaar bij The Financial Markets Academy

Voor de exacte vereisten voor onze certificeringen, zie onze De DSI Certificeringen-pagina.

 • Waar worden de toetsen afgenomen?

  In zogenaamde toetscentra die door de VU worden opengesteld en een goede spreiding over het land hebben. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Vrije Universiteit, die het opleidings- en toetsmateriaal ontwikkelde.

 • Worden de kosten door de werkgever of de werknemer betaald?

  Dat is een afspraak tussen u en uw werkgever.

 • Krijg ik verlof voor studie en het afnemen van de toets?

  Dat is een afspraak tussen u en uw werkgever.

 • Ben ik met mijn geslaagde ESMA-toets ook gerechtigd bij werkgevers in andere EU-lidstaten te werken?

  Nee, dan moet u aan de daar geldende regels voldoen.

 • Ben ik verplicht eerst een opleiding te volgen of mag ik meteen de toets doen?

  Nee, u bent niet verplicht een opleiding te volgen, maar dat is wel aan te raden. De toetsen ontwikkeld door de Vrije Universiteit combineren opleiding en examen.

 • Is er voorbereidend materiaal beschikbaar om mij zonder verdere opleiding voor te bereiden?

  Voor informatie over de door de Vrije Universiteit aangeboden opleidingen en examens verwijzen wij u naar de VU-website www.mifidschool.nl.

 • Mijn werkgever verzorgt de opleidingen doorgaans intern, gaat dat nu ook gebeuren?

  Dit is een vraag die u aan uw werkgever moet stellen. De Vrije Universiteit is met enkele werkgevers in gesprek over maatwerk-opleidingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Vrije Universiteit.

 • CFA/VBA toetsen zijn langdurige opleidingen, waarom moet ik dan alsnog weer examen doen?

  Het gaat om aanvullende lesstof met betrekking tot specifieke Nederlandse regelgeving en het Know Your Customer-principe.

 • Waarom heb ik maar zo beperkt keus voor het volgen van een opleiding?

  Het gaat om een relatief kleine markt, het ontwikkelen van opleidingen is duur. Naar verwachting blijft het aantal opleidingen beperkt.

 • Loopt Nederland voorop of gaan de andere EU-lidstaten ook aan deze MiFID II/ESMA vereisten werken?

  Iedere lidstaat heeft dezelfde rechten en plichten.

 • Gaan de verschillende lidstaten elkaars toetsen erkennen?

  Niet vanzelf. DSI probeert bilaterale afspraken met de ons omringende landen te maken.

 • In welke taal worden de opleiding en de toets aangeboden?

  Het voorbereidend materiaal van de Vrije Universiteit is geheel in het Engels, de toetsen kunnen worden afgenomen in zowel het Nederlands als het Engels. Zie voor meer informatie de VU-website www.mifidschool.nl.

 • Waarom bent u zo laat, dit had toch al in de loop van 2017 gereed moeten zijn?

  DSI accrediteert opleidingen en examens en is daarmee afhankelijk van wat opleidings- en exameninstituten aanbieden. De toetskwalificaties zijn niet eerder bekend geworden.

 • Mijn klanten weten van de hoed en de rand: waarom moet ik toch mee doen aan deze bureaucratische rompslomp?

  Dit is verplichte Europese wetgeving, die in Nederland is geïmplementeerd. Op naleving wordt toegezien door de AFM.

 • Moet ik weer naar school?

  De toetsen voor het institutionele domein worden net als de retailtoetsen in toetscentra afgenomen. De VU biedt haar opleiding online aan. Om compliant te blijven wordt van werknemers verwacht dat zij permanente educatie volgen om hun kennis op peil te houden. 

 • Als ik mijn toets heb afgerond, ben ik dan onvoorwaardelijk ESMA-vakbekwaam?

  ESMA-proof zijn behelst niet alleen kennis en vaardigheden, maar ook integriteit en eisen ten aanzien van de werkervaring en werkgever-specifieke zaken. Welke dat zijn, kunt u bij uw werkgever navragen.

 • Wat is de studiebelasting?

  Voor informatie over de opleidingen en toetsen van de Vrije Universiteit verwijzen wij u naar de VU-website www.mifidschool.nl.

 • Hoe zit het met mensen die nu de VBA-of de CFA-opleiding volgen?

  Medewerkers die hun VBA- of CFA-opleiding nog niet hebben afgerond dienen hun vakbekwaamheid aan te kunnen tonen, zo stipuleren de ESMA-Richtsnoeren. De AFM houdt hier toezicht op. 

 • Wat is de rol van DSI, de Vrije Universiteit (VU) en CFA Society VBA Netherlands in dit proces?

  DSI heeft een onafhankelijke accreditatiecommissie waar opleidings- en exameninstituten hun examens kunnen laten accrediteren. Tot op dit moment is de Vrije Universiteit de enige organisatie die examens voor het institutionele domein ter accreditatie heeft aangeboden.

  De VU heeft in dat kader in samenwerking met CFA Society VBA Netherlands een deficiëntietoets ontwikkeld ter aanvulling op een CFA level 3 of VBA-diploma, en organiseert de examinering. Daarnaast heeft de VU een brede toets ontwikkeld voor institutionele professionals met een andersoortige vooropleiding en organiseert ook de examinering van deze brede toets.

 • Wat zijn de kosten voor de toetsen?

  Voor informatie over kosten verwijzen wij naar www.mifidschool.nl, de speciale website van de Vrije Universiteit.

 • Kan ik mij als individu inschrijven voor de toetsen?

  De Vrije Universiteit biedt voorlopig alleen de mogelijkheid tot collectieve inschrijving, wat inhoudt dat werkgevers hun medewerkers bij de VU aanmelden voor inschrijving. Dat kan via de VU-website www.mifidschool.nl.

 • Ik moet volgens MijnDSI.nl uitsluitend nog het onderdeel Vaardigheden behalen. Maar die toets is nog niet beschikbaar voor het institutionele domein. Wat nu?

  DSI accrediteert examens en is daarmee afhankelijk van wat exameninstituten aanbieden. Tot op dit moment heeft nog geen partij een toets voor Vaardigheden Institutioneel ter accreditatie aangeboden.

  Tot die tijd accepteren wij in het kader van uw DSI-certificering ook een diploma voor de Vaardighedentoets die voor het Retail-domein ontwikkeld is. Deze wordt aangeboden door NIBE-SVV. De vaardigheden die hierin worden getoetst zijn ook relevant voor het institutionele domein. Wij wijzen er wel op dat de casuïstiek van deze toets is toegespitst op particulier klantcontact. Klik hier voor inschrijving.

 • Ik heb met goed gevolg een Kennis-toets voor de retailmarkt afgelegd. Kan ik daarmee ook institutionele klanten van dienst zijn?

  Nee, in het kader van DSI-certificering is voor ieder segment een specifieke kennistoets vereist. De Kennistoetsen Retail en Institutioneel zijn niet uitwisselbaar. Veel van de algemene beleggingskennis die u voor het bedienen van beide markten nodig hebt, is echter vergelijkbaar. Dat zorgt ervoor dat u waarschijnlijk minder tijd hoeft te besteden aan de voorbereiding op de toets Kennis Institutioneel.

 • Per wanneer kan ik mij inschrijven voor toetsen, en waar?

  U kunt zich inschrijven voor de deficiëntietoets (VU Deficiency Institutional), de brede toets Adviseren (VU Advice Institutional) en de brede toets Informeren (VU Inform Institutional). U kunt zich als examendeelnemer inschrijven bij de Vrije Universiteit. Inschrijving geschiedt via de website van de VU: www.mifidschool.nl. Hier vindt u ook informatie over de opzet van de toetsen, de kosten, studiebelasting etc.

 • Per wanneer kan ik de toetsen doen?

  Alle examens zijn beschikbaar. U kunt zich nu dus individueel inschrijven voor een tijd en locatie. Houd www.mifidschool.nl, de speciale website van de VU, in de gaten voor eventuele updates over toetsdata en –locaties.

 • Er is een vrijstelling van kosten voor institutionele professionals die zich nieuw inschrijven bij DSI in 2018. Hoe zit dit precies?

  Voor nieuwe institutionele gecertificeerden – dus personen die nu nog niet gecertificeerd zijn bij DSI – rekenen wij voor de rest van het jaar 2018 geen inschrijfkosten. Ook de kosten voor de DSI-screening, die onderdeel is van iedere certificeringsprocedure, valt onder deze vrijstelling.

 • Ik ben geslaagd. Wanneer wordt mijn certificering zichtbaar in het openbaar register?

  Als u een examen heeft behaald bij NCI of een geaccrediteerd exameninstituut en u bent kandidaat gecertificeerd bij DSI dan hoeft u niets te doen. DSI ontvangt tweewekelijks de resultaten over de geslaagden van de exameninstituten. Wij verwerken deze resultaten binnen een aantal werkdagen pro-actief in het register. Dit kan dus betekenen dat de verwerking ongeveer drie weken kan duren.

 • Waarom moet ik als werkgever verklaren of een nieuwe werknemer in de afgelopen vijf jaar tenminste 12 maanden relevante werkervaring heeft?

  Een beleggingsprofessional moet op grond van wet- en regelgeving minimaal over 12 maanden passende ervaring beschikken om beleggingsdiensten te mogen verlenen. Als nog niet aan deze eis wordt voldaan dan kan de beleggingsprofessional onder toezicht zijn werkzaamheden verrichten.

  Omdat de werkgever op grond van deze wettelijke eis moet vaststellen of de betrokken medewerker hier aan voldoet, vragen wij de huidige werkgever hier een verklaring over af te geven.