Permanent Vakbekwaam

DSI-certificering staat voor vakbekwaam zijn én blijven. Dat betekent dat u als gecertificeerde beleggingsprofessional periodiek aantoont dat u up-to-date bent. Door de komst van nieuwe regelgeving worden er striktere eisen aan uw vakbekwaamheid gesteld. Dit is voor ons van DSI aanleiding om de Periodieke Toetsing te herzien die voorheen voor u als gecertificeerde gold.

Om aan te kunnen tonen dat beleggingsprofessionals vakbekwaam blijven, werkt DSI het komende jaar aan een opzet voor beleggingsprofessionals om permanent vakbekwaam te blijven. DSI betrekt de sector nadrukkelijk bij de totstandkoming van deze opzet. Veel beleggingsprofessionals hebben recent hun vakbekwaamheid geactualiseerd via opleidingen en zijn (mede) op basis daarvan opgenomen in de relevante DSI registers.

Daardoor ziet DSI in 2019 onvoldoende aanleiding voor verdere actualisatie. Wij streven ernaar om per 1 januari 2020 (geaccrediteerde) programma's beschikbaar te hebben waarmee beleggingsprofessionals doorlopend kunnen aantonen permanent vakbekwaam te zijn. Het doel hiervan is voor DSI dat beleggingsprofessionals op een laagdrempelige wijze aantoonbaar hun kennis actualiseren als onderdeel van de DSI-certificering. De opzet moet op draagvlak kunnen rekenen van de sector en de toezichthouder.

Veelgestelde vragen over Permanent Vakbekwaam

 • Wat verandert er ten opzichte van voorgaande jaren?

  Bij DSI gecertificeerde beleggingsprofessionals doorlopen vanaf 2020 jaarlijks een programma om hun vakbekwaamheid up-to-date te houden; het Permanent vakbekwaam programma. Deze systematiek komt in plaats van de periodieke toets die voorheen eens in de drie jaar werd afgenomen. Programma’s kunnen zowel online (ongebonden aan tijd en plaats) als klassikaal worden aangeboden.

  Tegelijkertijd stapt DSI af van het in opdracht laten ontwikkelen van examens en worden opleidingsinstituten en interne academies de mogelijkheid geboden om een accreditatie aan te vragen. DSI kiest voor deze methodiek om beter aan te sluiten op de actualiteit en gebruik te maken van de ervaring die er al bij opleiders is.

  DSI blijft als keurmerk verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking. In dat kader bepaalt DSI de inhoudelijke norm waaraan de Permanent Vakbekwaam-programma’s moeten voldoen en stelt de nodige kwaliteitsvoorwaarden aan de opleidings- en exameninstituten.

 • Wat houdt het Permanent Vakbekwaam programma in?

  Het Permanent Vakbekwaam programma behandelt voor het vakgebied relevante, actuele thematiek op het gebied van kennis, integriteit en vaardigheden. De verschillende Adviescommissies van DSI, bestaande uit professionals die in de sector werkzaam zijn, bepalen jaarlijks de thema’s die in de programma’s aan de orde komen.

  Een programma loopt per kalenderjaar, waarna een nieuwe cyclus start. Toetsvragen maken onderdeel uit van het programma. Het programma dient voor het einde van het kalenderjaar te worden afgerond. De uitkomsten worden door de opleiders aan DSI doorgegeven.

 • Welke onderwerpen komen in het Permanent Vakbekwaam-programma aan de orde?

  De voorgeschreven onderwerpen zijn opgenomen in de thema-overzichten en zijn samengesteld door de adviescommissies van DSI. De thema-overzichten worden gepubliceerd op dsi.nl.

 • Per wanneer gaan de Permanent Vakbekwaam-programma’s van start?

  De programma’svoor de DSI ESMA-registers starten vanaf 2020. Voor deze gecertificeerden en hun werkgevers geldt dat zij volgens de Europese wetgeving die op hun van toepassing is (de ESMA-Richtsnoeren) jaarlijks hun vakbekwaamheid moeten kunnen aantonen. Het streven is om de programma’s voor de overige DSI-registers ook zo spoedig mogelijk in 2020 te laten starten.

 • Voor wie gelden deze programma’s?

  Voor alle gecertificeerden geldt dat zij hun vakbekwaamheid – aantoonbaar – moeten bijhouden; dit is een voorwaarde voor de DSI-certificering. Op gecertificeerden die adviseren of informeren over beleggen zijn de wettelijke vakbekwaamheidseisen van toepassing die zijn vastgelegd in de ESMA-Richtsnoeren. Hierin is bepaald dat een werkgever op jaarlijkse basis de vakbekwaamheid van beleggingsmedewerkers moet kunnen aantonen. DSI-certificering (in een ESMA-register) is er bewijs van dat een beleggingsprofessional up-to-date is en aan deze eisen voldoet.

 • Is deelname verplicht?

  Ja, het volgen van een Permanent Vakbekwaam programma is een verplicht onderdeel van DSI-certificering.

 • Hoeveel tijd heb ik voor het behalen ervan?

  Het programma loopt per kalenderjaar, waarna een nieuwe cyclus start. 

 • Hoe schrijf ik me in?

  De komende periode wordt duidelijk welke opleidingsinstituten een door DSI geaccrediteerd programma zullen aanbieden per 2020. DSI informeert hen over de accreditatievoorwaarden en de te behandelen thematiek. Het is aan de opleidings- en exameninstituten om vervolgens een programma te ontwikkelen en ter accreditatie aan te bieden. Inschrijving kan te zijner tijd rechtstreeks via deze partijen.

 • Wat zijn de kosten?

  De door DSI geaccrediteerde opleidingsinstituten bepalen de prijs van hun Permanent Vakbekwaam programma. Zodra programma’s geaccrediteerd zijn, zal DSI hiervan melding maken op dsi.nl en gecertificeerden en hun werkgevers hiervan op de hoogte stellen. Via deze instituten is vervolgens nadere informatie in te winnen over onder andere de kosten.

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.