DSI Effectenhandelaar

Functieomschrijving

Doel van de functie

De effectenhandelaar voert orders uit van effecten, opties en futures en/of verhandelt deze voor rekening en risico van de financiële organisatie.

Kerntaken

De effectenhandelaar

 • houdt de ontwikkeling van nieuwe producten in zijn segment bij;
 • volgt en interpreteert (cijfermatige) informatie over bedrijven, sectoren, beurzen, economieën e.d.; 
 • volgt internationale ontwikkelingen op politiek en maatschappelijk gebied en vormt zich een oordeel over de mogelijke effecten op de koersvorming;
 • handelt binnen limieten voor fondsen, sectoren, posities e.d. voor rekening van de financiële organisatie of in opdracht van cliënten;
 • benadert (potentiële) tegenpartijen en vraagt of geeft offertes tot (ver)koop of ruil van fondsen;
 • geeft of accepteert hierbij bied- en/of laatkoersen;
 • neemt posities in;
 • dekt risico's zonodig af;
 • stelt zich in voorkomende gevallen op de hoogte van de betrouwbaarheid van onbekende banken, commissionairs, brokers e.d.; 
 • wisselt zonodig informatie uit met tegenpartijen in binnen- en buitenland (banken, effecteninstellingen e.d.) over marktontwikkelingen; 
 • kan adequaat en snel wettelijk kader en regelgeving toepassen in de gevarieerde en soms uitzonderlijke situaties die zich in de dagelijkse praktijk kunnen voordoen.

Kennisvereisten

De effectenhandelaar

 • heeft in zijn segment kennis van producten (financiële instrumenten) en hun karakteristieken die op de markt van effecten, opties en futures worden verhandeld;
 • kent de waarde van deze producten plus de factoren die dat uitdrukken en daarop van invloed zijn;
 • kent de basisprincipes van ‘fundamentele analyse’ en ‘technische analyse’;
 • kent de marktorganisatie, de organisatie van handel en kanalen waarlangs transacties tot stand komen;
 • weet hoe transacties worden geadministreerd, gegarandeerd en afgewikkeld;
 • kent in grote lijnen de macro-economische variabelen die van invloed zijn op de handel in effecten, opties en futures; 
 • kan ontwikkelingen op internationale en financiële markten beoordelen;
 • kan variabelen wegen, ook in relatie tot de actualiteit; 
 • kent de risico’s van de diverse mogelijke posities (al dan niet gecombineerd); 
 • kent de dekkingsinstrumenten; 
 • kan de waarde van de posities onderbouwd inschatten bij gewijzigde marktomstandigheden;
 • kan aangeven welke relevante marktpartijen actief zijn; 
 • weet welke transacties daaruit voort kunnen vloeien en welke invloed die op hun beurt op de markt kunnen hebben; 
 • weet welke handelingen bij wet of gedragscode verboden zijn en waarom;
 • kent de handelsregels van de beurs waarop hij actief is en kan aangeven wanneer gegevens buiten-reglementair zijn.
Registratievereisten
Registratievereisten Certificering:

De DSI Effectenhandelaar die voldoet aan alle onderstaande eisen mag zich Gecertificeerde noemen. Deze certificering is zichtbaar in het openbare register. 

Kandidaat-Certificering:

De DSI Effectenhandelaar die nog niet aan alle eisen voor certificering voldoet maar wel werkzaam is voor een deelnemer, kwalificeert als Kandidaat-Gecertificeerde.  Een Kandidaat-Gecertificeerde is niet zichtbaar in het openbare register. 

Algemene toelatings- en opleidingsvereisten

Algemene toelatingseisen:

 • Werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
 • Doorlopen van registratiescreening, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
 • Onderschrijven en naleven van DSI-gedragscode;
 • Kennis van wet- en regelgeving op peil houden;
 • Na inschrijving in het DSI register: Het op peil houden van de vakbekwaamheid door middel van een Periodiek door DSI verplicht gestelde toets.

Algemene opleidingsvereisten:

Voorts dient het DSI-Integriteitsprogramma Institutioneel met goed gevolg te zijn afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

 • E-learning Institutioneel van het Nederlands Compliance Instituut;
 • Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant institutioneel) van Nyenrode.

Heeft u een CFA level 1- of VBA-diploma, dan geldt voor u een vrijstelling voor het element Workshop. U hoeft dan alleen de E-learning-module te doen.

Opleidings- en ervaringsvereisten

Opleidingsvereisten Effectenhandelaar:

De Effectenhandelaar dient één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:

 • Het geaccrediteerde examen DSI Effectenhandelaar. Inschrijven voor het examen is mogelijk via NIBE–SVV; voor de optionele voorbereidende opleiding klik hier.
 • Blok derivaten VBA (VU-VBA opleiding Investment Management)
 • Academische opleiding econometrie.

Ervaringsvereisten Effectenhandelaar:

 • De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op full-time basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.